Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4978, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.10.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nevrofibromatose og lamotrigin

Dato for henvendelse: 27.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4978, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient har nevrofibromatose. Kan pasienten bruke lamotrigin (Lamictal) ved denne tilstanden?

SVAR: Det er tre hovedgrupper nevrofibromatose (NF), disse er ulike i klinisk og genetisk presentasjon. De tre gruppene er N1F 1, NF 2 og Scwannomatose, hvor NF1 er den vanligste typen (1). NF er en sjelden diagnose, og i Norge finnes det flere kompetansemiljøer på området. Frambu er det største, og via deres nettside kan en finne en hel del informasjon om NF (2). Vi har ikke funnet omtale av legemidler som generelt bør unngås ved NF verken der eller ved søk i andre relevante kilder. Vår vurdering er at legemiddelvalg må styres av indikasjon for behandling og generelle forsiktighetsregler ved valgt terapi.

For lidelsen NF 1 er det på nettsidene til Frambu kompetansesener vektlagt at tverrfaglig oppfølging av flere spesialister ofte er nødvendig. Hos noen pasienter forekommer epilepsi sekundært til NF. Lamotrigin er på generelt grunnlag ett av behandlingsalternativene ved epilepsi (avhengig av type), og på Oslo universitetssykehus sine nettsider det angitt at preparatet ikke bør gis til epileptikere med nedsatt nyre- eller leverfunksjon, og det må utvises forsiktighet ved nedsatt hjertefunksjon. Oppstår sår hals eller feber, utslett, munnsår eller hudblødninger, må lege kontaktes og behandlingen eventuelt avbrytes (3). I preparatomtalen til lamotrigin er det nevnt at forsiktighet må utvises ved nedsatt nyrefunksjon samt at dosen må reduseres ved nedsatt leverfunksjon (4).

VURDERING
Vi har ikke funnet opplysninger som tilsier at lamotrigin ikke bør brukes ved nevrofibromatose. Nevrofibromatose er en sjelden sykdom, og spesialist med særlig kompetanse på området bør ved tvil kontaktes. Med forbehold om at vi ikke har flere opplysninger enn det som er gitt i spørsmålsteksten vil vi anta at lamotrigin bør kunne forsøkes hos aktuell pasient, men etter at det må tas hensyn til generelle forsiktighetsregler som vurderes individuelt før valg av legemiddelterapi

Referanser
  1. 1. Korf Br. Neurofibromatosis type 1 (NF1): Management and prognosis . Version 13:0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. januar 2017).
  2. 2. Nevrofibromatose type 1. Medisinsk beskrivelse. www.frambu.no. (Publisert: 26. oktober 2017).
  3. 3. Oslo Universitetssykehus. E-håndbok. Lamotrigin - et legemiddel mot epilepsi. (Lest: 27. oktober 2017).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11. november 2016).