Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 5403, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 10.10.2018

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sulfasalazin og urtikaria

Dato for henvendelse: 10.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 5403, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient fikk urtikaria rundt 14 dager etter oppstart med Salazopyrin EN (sulfasalazin). Kan det være en sammenheng?

SVAR: Preparatomtalen angir urtikaria som en mindre vanlig (>1/1000 og <1/100) bivirkning av sulfasalazin, uten at dette er nærmere beskrevet (1). Urtikaria er også angitt som bivirkning av sulfasalazin i andre oppslagsverk over legemiddelbivirkninger, men heller ikke her utdypet nærmere (2-4).

Sulfasalazin inneholder en sulfonamidgruppe (-SO2NH2). En oversikt over sulfaallergi angir at følgende allergiske reaksjoner er assosiert med sulfonamider (5):

- IgE-medierte reaksjoner som urtikaria, angioødem, bronkospasme og anafylakse. Isolert angioødem/urtikaria oppstår i løpet av minutter til dager.
- Cytotoksiske reaksjoner (immunindusert trombocytopeni, granulocytopeni).
- Serumsyke-liknende reaksjoner med feber, utslett, urtikaria og lymfadenopati.
- Forsinkede (type IV) hypersensitivitetsreaksjoner (makulopapulært eksantem) og fotoallergisk dermatitt.
- Legemiddelrelatert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS).
- «Blistering disorders» som erythema multiforme, Stevens Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).
- Immunologisk nefropati.

Ifølge preparatomtalen er både DRESS, SJS og TEN også er rapportert for sulfasalazin, og ved tegn og symptomer på slike reaksjoner bør pasienten øyeblikkelig utredes, og sulfasalazin seponeres (1).

Bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO*) inneholder per i dag rundt 400 rapporter om urtikaria som mistenkt bivirkning av sulfasalazin. I mange av tilfellene hadde pasientene fått flere legemidler som sammen med sulfasalazin var mistenkt årsak til reaksjonene. Rapportene inneholder for øvrig begrenset informasjon om pasient og hendelsesforløp, og det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for en direkte årsakssammenheng med sulfasalazin eller de andre legemidlene (4*).

KONKLUSJON
Urtikaria er rapportert ved bruk av sulfasalazin (angis å være en mindre vanlig bivirkning), men vi har funnet lite utdypende dokumentasjon om hvordan dette kan arte seg. En kilde angir generelt for sulfonamider at isolert urtikaria/angioødem kan oppstå i løpet av dager.

*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Salazopyrin EN. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. mars 2014).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Sulfasalazine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. oktober 2018).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Sulfasalazine: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 10. oktober 2018).
  4. 4. McEvoy GK, editor. Sulfasalazine. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 10. oktober 2018).
  5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Sulfa allergy and cross-sensitivity (Drug Consults). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. juli 2018).
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 10. oktober 2018).