Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 5444, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 09.11.2018

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Lungebivirkninger av syklofosfamid

Dato for henvendelse: 09.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 5444, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med kreft har vært behandlet med syklofosfamid i om lag 12 uker. Epirubicin har også vært brukt. Det er mistanke om PCP-infeksjon (Pneumocystis jirovecii-pneumoni), men også spørsmål om lungesymptomene (fibrose-lignende) kan skyldes syklofosfamid. Henvendelse fra klinisk farmasøyt.

SVAR: Lungebivirkninger av syklofosfamid
Syklofosfamid er en sennepsgassanalog; et alkylerende cytostatikum. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt, men preparatet antas å virke i G1- og S-fasen i cellesyklus. DNA alkyleres via dannelse av broer mellom DNA-kjedene. Kjente bivirkninger i respirasjonssystemet inkluderer blant annet kronisk interstitiell lungefibrose (1).

En kilde angir at lungefibrose og andre former for pulmonal toksisitet som kan gi respirasjonssvikt er rapportert under og etter avsluttet behandling med syklofosfamid (2).

Et oppslagsverk presenterer en liste over nærmere 50 legemidler assosiert med lungefibrose. Syklofosfamid står på denne listen, men ikke epirubicin eller andre antrasykliner. Mange av legemidlene som kan gi lungefibrose er cytotoksiske (som syklofosfamid). I følge denne kilden er legemiddelrelatert lungefibrose trolig underdiagnostisert. Samtidig er tilstanden forbundet med høy mortalitet, og tidlig diagnose og eventuelt seponering av mistenkt legemiddel er essensielt for prognosen. Diagnosen kompliseres ofte av at mange pasienter som behandles med cytotoksiske legemidler samtidig er svært utsatt for infeksjoner som kan gi lignende tegn og symptomer som legemiddelindusert pulmonal toksisitet. Hyppigheten av lungefibrose assosiert med spesifikke legemidler er vanskelig å fastslå. Det er begrenset med systematisk innsamlede data; det meste som er publisert er kasuistikker og spontanrapporterte bivirkningsmeldinger. For syklofosfamid er det for eksempel angitt en forekomst på mellom 1 % og 39 % og evidensnivået er satt til B, det vil si at tilgjengelige opplysninger kommer fra ikke-randomiserte kliniske studier, prospektive observasjonsstudier, kohortestudier, retrospektive studier, kasus-kontroll-studier, metaanalyser og/eller overvåkningsstudier og rapporter etter markedsføring. Ulike legemidler kan forårsake lungefibrose via ulike mekanismer, men histopatologiske funn er ofte lignende det man finner hos pasienter med ikke-legemiddelrelatert lungefibrose; inflammatoriske lesjoner med skader på alveoler, kapillærer og parenchymalt vev. Stråling og oksygenbehandling er angitt som risikofaktorer for syklofosfamid-indusert lungefibrose (3).

Syklofosfamid har for øvrig vært forsøkt som behandling ved idiopatisk lungefibrose. Både Cochrane og UpToDate konkluderer med manglende dokumentasjon av effekt samt stor risiko for toksisitet (3,4).

Det angis her at pasienten også behandles med epirubicin. Lungefibrose er ikke nevnt blant de kjente bivirkningene av dette legemidlet, men lungebetennelse er angitt (5).

KONKLUSJON
Lungetoksisitet, herunder fibrose, er en kjent bivirkning av syklofosfamid, og kan oppstå både under og en tid etter avsluttet behandling. Infeksjoner kan gi lignende symptombilde og diagnostiseringen kan derfor være utfordrende. Lungefibrose er forbundet med høy mortalitet og seponering av forårsakende agens er anbefalt dersom dette er mulig ut fra underliggende sykdom. Ut over dette er det ikke mulig for RELIS å uttale seg verken om diagnose eller en mulig årsakssammenheng mellom lungefibrose og syklofosfamid (eller epirubicin) i dette konkrete tilfellet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sendoxan. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22.04.2016).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Cyclophosphamide (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 30.10.2018).
  3. 3. Barnes H, Holland AE et al. Cyclophosphamide for connective tissue disease-associated interstitial lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:CD010908.
  4. 4. King TE. Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 11.sept.2018).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Epirubicin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12.09.2016).