Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 5481, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 04.12.2018

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av cefazolin som antibiotikaprofylakse ved kirurgi hos barn

Dato for henvendelse: 04.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 5481, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Kan RELIS bidra med litteratur på bruk og dosering av cefazolin som profylaksemiddel til barn? Preparatomtalen åpner for bruk av cefazolin til barn, men bare til behandling av infeksjoner. Cefalotin har lenge vært foretrukket antibiotikum på denne indikasjonen i Norge, men er nå i ferd med å bli erstattet av cefazolin. Problemstillingen aktualiseres ved at det nylig er varslet om leveringsproblemer for cefalotin.

SVAR: Norske retningslinjer og doseringsanbefalinger
Cefazolin er tilgjengelig i Norge som pulver til injeksjons-/infusjonsvæske. Et hetteglass inneholder 2 g cefazolin. Godkjent indikasjon inkluderer perioperativ profylakse. Det er ikke angitt spesifikk dosering for barn på denne indikasjonen i preparatomtalen. Halveringstiden for cefazolin er angitt til 1 t 35 minutter (95 minutter). Cefazolin utskilles i mikrobiologisk aktiv form (uomdannet) i urinen. Akutt toksisitet angis å være lav, dette med henvisning til dyreeksperimentelle data hvor det i følge preparatomtalen heller ikke er sett tegn til kronisk toksisitet. Dosering som angitt i SPC er langsom i.v injeksjon over tre til fem minutter. Dette bør gjøres direkte inn i blodåren eller inn i røret der pasienten mottar intravenøs oppløsning. Oppløsningen skal aldri injiseres på under tre minutter. Enkeltdoser som overstiger 1 g bør i følge preparatomtalen gis som intravenøs infusjon over 30 til 60 minutter (1).

Det ble i november 2018 gitt varsel om leveringsproblemer for cefalotin. I følge produsenten forventes situasjonen å vare ut april 2019. Det kan derfor bli aktuelt å erstatte cefalotin med cefazolin også hos barn, og det er behov for norske doseringsanbefalinger også til denne pasientgruppen.

KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten) skriver 20.november 2018: "Cefazolin er godkjent til behandling og profylakse til barn >12 år og voksne. Det er ikke egne retningslinjer for kirurgisk antibiotikaprofylakse til barn i Norge, men det er grunn til å tro at cefalotin blir brukt ved en del inngrep. Cefazolin kan erstatte cefalotin ved kirurgisk profylakse til barn >12 år og voksne. Det anbefales at cefalotin forbeholdes barn i den grad det er nødvendig". KAS angir for øvrig at alternativet til cefazolin som hovedregel vil være klindamycin (2).

I følge Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus kan kloksacillin være et annet alternativ til cefalotin/cefazolin, men det anbefales i så fall at det utarbeides lokale prosedyrer, og spesielt legges vekt på å skille terapeutisk bruk fra profylaktisk bruk. Dosering (mengde, antall doser og intervaller) vil i all hovedsak være det samme for kloksacillin som for cefalotin (3).

Internasjonale retningslinjer og doseringsanbefalinger
Vi har søkt i flere andre kilder, og funnet følgende om cefazolin gitt som perioperativ profylakse til barn

American Society of health-system pharmacists (ASHP), The infectious disease society of America (IDSA), The surgical infection society (SIS), og The society for Healthcare epidemiology of America (SHEA) har i fellesskap utarbeidet kliniske retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved kirurgi. Her angis under pediatri (4):

Cefazolin 30 mg/kg, doseintervall 4 timer. Gjentatt dosering under operasjon anbefales gitt med et intervall på om lag 2 x halveringstiden hos pasienter med normal nyrefunksjon. Vi bemerker her at en halveringstid på 1,2-2,2 timer legges til grunn; ikke 1 t 35 minutter som angitt i den norske SPCen. Retningslinjen inneholder også en tabell med oversikt over foretrukket antibiotikum ved ulike kirurgiske inngrep. Cefazolin er generelt foretrukket for profylakse på grunn av omfattende dokumentasjon og dokumentert effekt, gunstige farmakokinetiske egenskaper (virketid/halveringstid), det dekker spekteret av mikroorganismer som vanligvis er aktuelle i forbindelse med kirurgi, er rimelig sikkert i bruk, og har en relativt lav kostnad.

Lexicomp, som baserer seg på den amerikanske preparatomtalen, angir følgende om dosering til barn:
- neonatal, kirurgisk profylakse: postnatal age > 72 timer: Cefazolin 30 mg/kg i.v, gis innen 60 minutter før operasjon
- spedbarn, barn og tenåringer: 30 mg/kg i.v 30-60 minutter før prosedyre, kan gjentas etter 4 timer ved langvarige inngrep eller stort blodtap (for eksempel 1500 mL hos voksne) (5).

Denne kilden angir også dosering av cefazolin hos barn med nedsatt nyrefunksjon, med referanse til Bratzler (4).

Clinical practical guideline Australia oppgir doseringen cefazolin 2 g i.v til voksne på indikasjonen kirurgisk antibiotikaprofylakse. Til barn oppgis 25 mg/kg, opp til 2g. Her angis for øvrig også spesifikt at cefalotin ikke lenger anbefales som profylakse på grunn av sine farmakokinetiske egenskaper (6).

SIGN guidelines inneholder ikke spesifikke doseringsangivelser for cefazolin verken for voksne eller barn. Det fastslås at det er "a paucity of evidence for surgical antibiotic prophylaxis i children". Kapittel 5.3 gir en oversikt over indikasjoner for kirurgisk antibiotikaprofylakse hos barn (7).

Søk i PubMed og overflatisk gjennomgang
Søk i PubMed på "cefazolin AND (children OR pediatrics)" gir rundt 80 treff. Mange av artiklene er ikke tilgjengelig i fulltekst, eller er skrevet på et språk vi ikke kan nyttiggjøre oss. Flere av studiene som er publisert gjelder berettigelsen av å bruke antibiotikaprofylakse i forbindelse med varierende typer kirurgiske inngrep; altså at man har sett på forekomsten av infeksjoner med og uten cefazolin. En overflatisk gjennomgang av noen av studiene gir imidlertid et klart inntrykk av at cefazolin til barn som oftest gis i dosen 25-30 mg/kg. I en relativt ny studie ble imidlertid gitt 50 mg/kg (8).

KONKLUSJON
Det er begrenset med dokumentasjon på dosering av cefazolin brukt profylaktisk ved kirurgi hos barn. De fleste oppslagsverk og retningslinjer angir imidlertid 25-30 mg/kg intravenøst, gitt 30-60 minutter før inngrepet starter. Gjentatt dosering under operasjon anbefales gitt med et intervall på om lag 2 x halveringstiden, det vil si 3-4 timer, hos pasienter med normal nyrefunksjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cefazolin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 04.05.2015).
  2. 2. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). https://www.antibiotika.no/2017/02/09/cefazolin-til-kirurgisk-profylakse/ (lest: 30.11.2018)
  3. 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus (Sist oppdatert: 08.01.2018)
  4. 4. Bratzler DW, Dellinger EP et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm 2013;70:195-283.
  5. 5. Lexicomp in UpToDate. Cefazolin: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 29.11.2018).
  6. 6. Clinical Practical Guideline Australia: https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/02/3.8-Surgical-Antibiotic-Prophylaxis.pdf (lest: 30.11.2018)
  7. 7. Antibiotic prophylaxis in surgery. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 104. https://www.sign.ac.uk/assets/sign104.pdf (last updated: April 2014)
  8. 8. Van Els AL, van Driel JJ et al. Antibiotic prophylaxis does not reduce the infection rate following percutaneous endoscopic gastrostomy in infants and children. Acta Paediatr 2017;106(5):801-805.