Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5591, RELIS Nord-Norge

Publisert: 26.02.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kosttilskuddet nbg 24:7 og kreatininstigning

Dato for henvendelse: 26.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5591, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Ønsker en oversikt over mulige bivirkninger av NBG 24. Har dette kjente bivirkninger mot nyrefunksjon? Har en pasient som har brukt NBG 24 og VSL no 3 i flere år, ellers ingen faste medisiner. Har siden da påvist kreatinin stabil rundt 110, og GFR på 75. Ingen klar årsak til høy kreatinin ved utredning. Pasienten har i tillegg noe leukopeni rundt 3 og nøytrofili 1,4 over lengre tid, uten infeksjonstendens.

SVAR: Urtebaserte kosttilskudd og naturmidler
Naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter er ikke underlagt de samme kravene til dokumentasjon av sikkerhet, kvalitet eller standardisering som legemidler. Det er dermed generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial for slike produkter. I den grad det foreligger dokumentasjon er denne ofte basert på studier av enkeltdroger eller enkeltbestanddeler av en droge. Virkningen av det sammensatte, bruksferdige produktet er dermed ofte ikke dokumentert. Videre kan ekstrakter eller oppkonsentrerte produkter ha større interaksjons- og bivirkningspotensiale enn fortynnede produkter eller næringsmidler som inneholder de samme urtene. Det finnes også eksempler på at naturmidler har inneholdt andre stoffer, som legemidler eller forurensninger, enn det som er angitt av produsenten. RELIS anbefaler derfor generelt tilbakeholdenhet med bruk av naturmidler, spesielt hos pasienter med alvorlig sykdom og/eller pasienter som bruker legemidler med smalt terapeutisk vindu.

nbg 24:7
Ifølge nettsider som selger nbg 24:7 er NBG en forkortelse for NorskBetaGlukan, og produktet inneholder beta-1,3/1,6-glukan fra bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) samt vitamin C 200 mg (1, 2). Vi har ved søk i PubMed ikke funnet noen kliniske studier på dette sammensatte produktet.

Betaglukaner består av lange til dels forgrenede polysakkaridkjeder som blir brutt ned av enzymet beta-1-3-glukanase. Betaglukaner er strukturelle komponenter i celleveggen til bakterier, sopp/gjærsopp, alger og kornplanter som havre og bygg. Betaglukaner brukes også som tilsetningsstoffer i ulike matvarer. Vi får således naturlig i oss betaglukaner. Både lengden på hovedkjeden og sidekjeder samt antall sidekjeder kan variere avhengig av den biologiske kilden og fremgangsmåten for utvinning. Pattedyr har ikke enzymet beta-1-3-glukanase, og kan dermed ikke fordøye eller absorbere de store betaglukan molekylene. Peroral biotilgjengelighet antas dermed å være minimal (3, 4).

Vi har generelt funnet lite dokumentasjon for bivirkningsprofilen for denne type produkter. En anerkjent naturmiddeldatabase angir at oralt administrerte betaglukaner fra gjær vanligvis er godt tolerert (3). Vi har ikke funnet dokumentasjon for at betaglukaner kan forårsake forhøyet serumkonsentrasjon av kreatinin eller nedsatt nyrefunksjon, og dette er heller ikke en forventet bivirkning av moderate doser vitamin C (200 mg per dag ved anbefalt dose nbg 24:7). Høyt inntak av vitamin C kan imidlertid føre til utfelling av urat og oksalat i urinveiene, og hyperoksaluri, hyperurikosuri, hematuri og krystalluri er rapportert hos pasienter som har brukt vitamin C i doser på 1 gram eller mer daglig. Noen kilder angir at høyt inntak av vitamin C kan påvirke analyseresultater og forårsake falsk økt nivå av serumkreatinin (3, 5). Det er imidlertid uklart ved hvilke doser dette er aktuelt og om dette gjelder alle analysemetoder.

Ved intravenøs administrasjon av betaglukaner er det rapportert om frysninger, feber, rødhet, smerte og opphovning på administrasjonsstedet, hovne lymfeknuter, leddsmerter, ryggsmerter, hodepine, diaré, svimmelhet, hypotensjon, hypertensjon, vasodilatasjon, kvalme, oppkast, leukocytose (forbigående), makulopapulært utslett og økt urinering (3).

Spontanrapporterte bivirkninger
I Norge er det Mattilsynet som har ansvar for overvåkning av helsekost, urtepreparater og naturmidler som ikke er klassifiserte som legemidler, og rapporter om mistenkte bivirkninger ved slike produktet skal dermed sendes til dem. RELIS/Legemiddelverket mottar likevel sporadisk rapporter om mistenkte bivirkninger ved slike produktet, og vi har per i dag mottatt fire rapporter om nbg 24:7: to rapporter beskriver kløe over hele kroppen, én lyskesmerte (groin pain) og én økte leverenzymer (6).

VSL #3
Det nevnes i spørsmålet også at pasienten bruker VSL#3. Dette er så vidt vi kan se et produkt som inneholder melkesyrebakterier (7). Vi har ikke mottatt noen bivirkningsmeldinger på dette produktet (6), og er ikke kjent med at produkter med melkesyrebakterier kan påvirke serumkreatinin eller nyrefunksjonen.

KONKLUSJON
I likhet med andre naturmidler er bivirkningsprofilen til nbg 24:7 ikke systematisk undersøkt i kliniske studier, og det finnes dermed ikke noen oversikt over hvilke bivirkninger dette produktet kan gi. Generelt antas oralt administrerte betaglukaner å være godt tolerert, og vi er ikke kjent med rapporter om økt nivå av kreatinin eller nedsatt nyrefunksjon ved bruk av slike produkter. Høyt inntak av vitamin C kan potensielt interferere med analysemetoder for kreatinin, samt føre til utfelling av urat og oksalat i urinveiene. Vi vil imidlertid anta at dette er lite aktuelt ved døgndoser på om lag 200 mg.

Siden sikkerheten ikke er systematisk undersøkt bør man generelt ha lav terskel for å prøveseponere naturmidler ved mistanke om bivirkninger. Vi vil derfor anbefale at pasienten stopper med disse preparatene i en periode, slik at man kan undersøke om kreatininnivået normaliserer seg. I så fall bør preparatene ikke startes opp igjen. Vi vil også oppfordre til at det sendes inn bivirkningsmelding på det aktuelle tilfelle. Mistanke om årsakssammenheng er tilstrekkelig til å melde.

Referanser
  1. 1. https://www.boots.no/product/nbg-247-kosttilskudd-kapsler-60-stk-produkt801806
  2. 2. https://sunkost.no/produkter/kosttilskudd/nbg-247-kapsler-2/
  3. 3. Natural Medicines. a) Beta-glucans (Sist oppdatert: 6. februar 2019), b) Vitamin C (Sist oppdatert: 17. desember 2018). https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
  4. 4. RELIS database 2015; spm.nr. 5187, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  5. 5. Meng QH, Irwin WC et al. Interference of ascorbic acid with chemical analytes. Ann Clin Biochem 2005; 42: 475–7.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 26. februar 2019).
  7. 7. https://www.apotek1.no/produkter/vsl3-kapsler-60stk-268096p