Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5610, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 08.03.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NSAID til pasient med polycytemia vera?

Dato for henvendelse: 08.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5610, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Kan man forskrive NSAIDs for en pasient med polycythemia vera? Henvendelse fra sykehuslege.

SVAR: Polycytemia vera (PV, polycythemia rubra vera, maladie de Vaquez) er en av flere typer kronisk myeloproliferative neoplasmer (MPN), som alle er karakterisert ved klonal proliferasjon av myeloide celler med varierende morfologisk modenhet og hematopoietisk funksjon. PV skiller seg klinisk fra andre MPN-typer ved økt erytrocyttmasse. Tilstanden er ellers forbundet med trombose (arteriell: 16 %, venøs: 7 %) og alvorlige blødninger (4 %). Magesmerter er også nevnt som et symptom. Om lag 1/3 av pasientene opplever erytromelalgi, eller brennende smerter i hender og føtter. Dette er ofte assosiert med trombocytemi og responderer på lavdosert acetylsalisylsyre (ASA) eller på en normalisering av platetallet for eksempel ved hjelp av myelosuppressiva i lave doser.

PV er assosiert med økt risiko både for tromber (cerebrovaskulære hendelser, hjerteinfarkt, tromboflebitt, dyp venetrombose, lungeemboli) og blødninger. Mekanismene her er uklare, men hyperkoagulabiliteten antas å involverer endringer både i blodets viskositet, trombocytter og leukocytter (1).

NSAIDs gir økt risiko for kardiovaskulære hendelser og øker også blødningsrisikoen. De ulike legemidlene i gruppen øker risikoen for disse bivirkningene i ulik grad. En stor metaanalyse (2) viste at cox-2-selektive NSAIDs som celekoksib, etorikoksib og diklofenak er forbundet med høyere kardiovaskulær risiko og lavere blødningsrisiko enn uselektive NSAIDs som naproksen og ibuprofen, når alle legemidlene gis i vanlige terapeutiske doser. Det er publisert flere studier etter denne metaanalysen med noe varierende resultater når det gjelder forskjeller i risiko og bivirkningsforekomst. Det er imidlertid klart at NSAIDs som gruppe øker både risikoen for kardiovaskulære hendelser og for blødninger.

Søk i PubMed på polycythemia vera og smertebehandling gir nesten utelukkende treff på behandling av erytromelagi. NSAIDs har ingen plass i behandlingen av denne typen smerter, men lavdosert ASA er nevnt i flere artikler. Når det gjelder andre smertetilstander hos pasienter med polycytemia vera er det vår vurdering at NSAIDs bør unngås så fremt dette er mulig. Valg av smertestillende må gjøres ut fra det som er standard i gitte situasjoner.

KONKLUSJON
NSAIDs har ingen plass i behandlingen av erytromelagi ved polycytemia vera. Når det gjelder andre smertetilstander hos pasienter med polycytemia vera er det vår vurdering at NSAIDs bør unngås så fremt dette er mulig. Polycytemia vera gir i seg selv økt risko både for kardiovaskulære hendelser og for blødninger, som også er de viktigste bivirkningene av NSAIDs.

Referanser
  1. 1. Tefferi A. Clinical manifestations and diagnosis of polycythemia vera. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20.04.2018).
  2. 2. Coxib and traditional NSAIDs Trialist Collaboration. Vascular and upper gastrointestional effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analysis of individual participant adata from randomised trials. Lancet 2013; 382(9894):769-79.