Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5617, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 20.03.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Klometiazol til urolig sykehjemspasient

Dato for henvendelse: 20.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5617, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Hva er maksimal dosering av Heminevrin (klometiazol) til en urolig, dement sykehjemspasient?
Kan man gi 300 mg 3 ganger daglig og eventuelt en ekstra kapsel til natt ved betydelig uro? Hvor lenge kan klometiazol brukes før det opparbeides toleranse? Har RELIS andre anbefalinger til hva som bør brukes fremfor klometiazol til denne pasientgruppen?

Bakgrunnen for spørsmålet er en pasient hvor det er forsøkt Sobril (oksazepam) og Haldol (haloperidol) uten effekt. SSRI er ikke forsøkt.

SVAR: Vurdering
Klometiazol er ikke anbefalt behandling ved demensrelatert aggresjon, agitasjon eller psykotiske symptomer. Ikke-farmakologiske tiltak og håndtering av eventuelt delirium skal ha førsteprioritet. Ved stort lidelsestrykk eller dersom pasienten er til fare for seg selv, kan bruk av antipsykotika vurderes.

Bakgrunn
RELIS utredet i 2017 spørsmål om bruk av klometiazol til eldre. Konklusjonen var at dokumentasjonen på bruk av klometiazol ved uro i sykehjem er svært begrenset. Det er større fare for alvorlige bivirkninger og dødsfall ved bruk av klometiazol sammenlignet med benzodiazepiner, z-hypnotika, antidepressiver og antipsykotika. Ikke-medikamentelle tiltak, inkludert seponering av legemidler, skal prioriteres fremfor ytterligere medisinering (1, vedlagt).

Oppdatert søk i Medline og Google Scholar gir ikke grunn til å endre denne vurderingen.

Retningslinjer
Vi vil for øvrig vise til Nasjonal faglig retningslinje for demens (2) som trekker frem at behandling med antipsykotika er vist å ha effekt ved psykotiske symptomer og agitasjon hos pasienter med demens. Det presiseres at effekten er beskjeden og at potensielt svært alvorlige bivirkninger kan forekomme. Agitasjon er et vidt begrep som omfatter både aggressiv og ikke-aggressiv atferd. Agitasjon som fremstår som formålsløs verbal aktivitet og/eller motorisk uro, og som er av ikke-aggressiv karakter, foreslås som hovedregel ikke behandlet med legemidler.

Pasienter med Alzheimers demens, vaskulær demens eller blandet Alzheimers demens/vaskulær demens kan behandles med atypiske antipsykotika. Slik behandling er først aktuelt ved psykotiske symptomer og aggressiv agitasjon i tilfeller der pasienten oppfattes å ha et betydelig lidelsestrykk/aggressivitetsnivå, eller til å være til fare for seg selv.

Av atypiske antipsykotika foreslås risperidon som førstevalg (godkjent med indikasjon), mens aripiprazol (utenfor godkjent indikasjon) eller olanzapin (utenfor godkjent indikasjon) foreslås som andrevalg. Dersom en velger å forsøke antipsykotika, anbefales prøveseponering senest etter 6 til 12 uker.

Ved demens med lewylegemer eller samtidig Parkinsons sykdom bør antipsykotika ikke tilbys. Helt unntaksvis kan et atypisk antipsykotikum som klozapin i svært lave doser forsøkes, men da fortrinnsvis i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Ved frontotemporal demens frarådes bruk av antipsykotika på grunn av stor fare for ekstrapyramidale bivirkninger.

Ved søvnvansker fraråder retningslinjen sterkt bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika som zopiklon eller zolpidem.

Retningslinjen nevner ikke klometiazol.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 4697, RELIS Nord-Norge (www.relis.no).
  2. 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om demens. 17.1 Legemidler mot psykotiske symptomer, aggresjon og/eller agitasjon ved demens. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens (Utgitt 18. august 2017).