Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 561, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 05.03.2003

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Viagra® til kvinner

Dato for henvendelse: 05.03.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 561, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Dokumentasjon eller rapporter om effekten av sildenafil (Viagra®) til kvinner med seksuell dysfunksjon med problemstilling liten lyst.

SVAR: Sildenafil er en potent og selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5), og har indikasjonen kronisk erektil dysfunksjon.

RELIS har tidligere utredet tilsvarende spørsmål, og konkluderte da med at sildenafil ikke er indisert for kvinner (1). Det er senere kommet flere publikasjoner som diskuterer bruk av sildenafil ved seksuell dysfunksjon hos kvinner (FSD). Det er derfor relevant å vurdere dette på nytt.

I en randomisert, placebokontrollert studie deltok 583 kvinner (18-55 år) med seksuell dysfunksjon, alle med diagnosen female sexual arousal disorder (FSAD), 28% hadde HSDD (hypoactive sexual desire disorder), 17% anorgasmi, 9% dyspareuni (2,3). Kvinnene fikk sildenafil (10, 50, 100 mg) eller placebo i 12 uker. Effekten ble evaluert med spørreskjema, og registrering av seksuell aktivitet. Det var ikke signifikant forskjell mellom gruppene.

Kaplan et al utførte en åpen, ikke-randomisert studie for 33 postmenopausale kvinner behandlet med 50 mg sildenafil (4). Effekt ble målt ved index female sexual function (IFSF) og global efficacy question (GEQ) test etter 4, 8 og 12 uker. Studien viste ikke signifikant forbedring av seksuell funksjon.

En annen studie inkluderte 17 postmenopausale eller hysterektomerte kvinner som ble behandlet med 100 mg sildenafil eller placebo i en dobbel blind cross-over studie (5). Effekt ble målt ved genital blodtilstrømning og vaginal pH ved seksuell stimulans. Det ble observert signifikant høyere vaginal pH, men genital blodtilstrømning ikke viste signifikant bedring.

En dobbelblind parallellgruppe multisenterstudie inkluderte 781 kvinner med seksuell dysfunksjon (6). Hos 40-50% var diagnosen functional sexual disorder (FSAD), mens de resterende hadde hypoactive sexual desire disorder (HSDD) eller female orgasmic dysfunction (FOD). 577 premenopausale, eller postmenopausale behandlet med østrogensubstitusjon og 204 postmenopausale kvinner ble randomisert til behandling med 10-100 mg sildenafil eller placebo. Effekt ble målt med spørreskjema ved screening, baseline og ved behandlingsavslutning samt at pasientene førte logg over seksuell aktivitet hele perioden. Forfatterne fant ingen signifikant forskjell mellom sildenafil og placebo på forbedring av seksuell funksjon (pasient eller partner endepunkter), men differensierte ikke mellom diagnosene.

En annen studie inkluderte 53 kvinner (22-38 år) med seksuell dysfunksjon i en randomisert, dobbel blind, placebo kontrollert cross-over studie der man hadde tre fire-ukers perioder: sildenafil 25 eller 50 mg, washout, placebo med seks mulige sekvenser (7). Effekt ble vurdert ved baseline og månedlig med et spørreskjema som kvantifiserte subjektiv opphisselse (primær endepunkt), orgasme, nytelse, samleiefrekvens og antall seksuelle fantasier).

Frekvensen seksuelle fantasier og samleier og nytelse økte signifikant med sildenafilbruk (p<0,05), det var også signifikant effekt på opphisselse og anorgasmi i forhold til placebo (p<0,01). Forfatterne konkluderer med at sildenafil kan være nyttig ved seksuell dysfunksjon spesielt ved opphisselse og orgasmeproblemer. Det er få inkluderte og resultatene bør tolkes med varsomhet.

Det er gjennomført en pilotstudie med 48 kvinner med seksuell dysfunksjon (sexual arousal disorder, SAD) (8). Fysiologiske målinger inkl. genital blod-strøm, vaginal smøring, intravaginal trykk-volum målinger og genital følsomhet ble gjennomført pre- og post seksuell stimulering ved baseline og etter inntak av 100 mg sildenafil. Seksuell funksjon ble også evaluert med spørreskjema ved baseline, etter 6 uker med sildenafil bruk og ved studieslutt. Forfatterne konkluderer med at sildenafil synes å gi signifikant forbedring av både subjektive og fysiologiske parametre på seksuell respons hos kvinner.

Konklusjon
Det synes som om de store studiene gir negative resultater, mens de små eller de med dårlig design har noe mer positive resultater. De store studiene inkluderer en heterogen gruppe kvinner med flere diagnoser, og analyserer ikke data i forhold til de forskjellige diagnosene.

Det er etter vårt syn ikke dokumentert at sildenafil øker seksuell lyst hos kvinner med seksuell dysfunksjon.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1999; spm.nr. 98, RELIS Nord-Norge.
  2. 2. Basson R, McInnes R, Smith MD, Hodgson G, Spain T, Koppiker N. Efficiacy and safety of sildenafil in estrogenized women with sexual dysfunction associated with female sexual arousal disorder. Obstet Gynecol 2000; 95: S1-54. [Abstract]
  3. 3. Modelska K, Cummings S. Female sexual dysfunction in postmenopausal women: Systematic review of placebo-controlles trials. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 286-93.
  4. 4. Kaplan SA et al. Safety and efficacy of sildenafil in postmenopausal women with sexual dysfunction. Urology 1999; 53(3): 481-6.
  5. 5. Berman et al. Double blind placebo controlled study with crossover to assess effect of sildenafil on physiological parameters of female sexual response. J Urology 1999; 161 (4S): 210. [Abstract]
  6. 6. Basson R, McInnes R, Smith M, Hodgson G, Koppiler N. Efficiacy and Safety of Sildenafil Citrate in Women with Sexual Dysfunction Associated with Female Sexual Arousal Disorder. J Womens Health Gender Based Med 2002 ;11(4): 367-77.
  7. 7. Caruso S, Intelisano G, Lupo L, Agnello C. Premenopausal women affected by sexual arousal disorder treated with sildenafil: a double-blind, cross-over, placebo-controlled study. BJOG 2001; 108(6): 623-8.
  8. 8. Berman JR, Berman LA, Lin H, Flaherty E, Lahey N, Goldstein I, Cantey-Kiser J. Effect of sildenafil on subjective and physiologic parameters of the female sexual response in women with sexual arousal disorder. J Sex Marital Ther 2001; 27(5): 411-20. [Abstract]