Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5631, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.04.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bupropion bipolar lidelse

Dato for henvendelse: 02.04.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5631, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Er det forsvarlig å bytte fra escitalopram til bupropion hos en pasient med bipolar II som overveiende har depressive problemer?

Psykiater er særlig opptatt av risiko for å utløse mani. Pasienten er godt dekket av litium og legen mener at bytte til bupropion vil kunne være gunstig på grunn av samtidig ADHD.

SVAR: Vurdering
Bupropion kan brukes ved bipolar lidelse, og det er ikke holdepunkt for at det skiller seg fra SSRIer når det gjelder effekt på depresjon eller fare for å utløse mani eller hypomani.
Oppsummert forskning tyder på at bupropion kan være nyttig ved ADHD hos voksne.

Bakgrunn
Escitalopram er en selektiv serotonin-reopptakshemmer (SSRI), mens bupropion først og fremst hemmer reopptaket av noradrenalin og dopamin, med minimal effekt på serotonin. Bupropion er strukturelt beslektet med amfetamin og brukes I tillegg til behandling av depresjon også ved ADHD. Sammenlignet med SSRI kan bupropion kan hos noen virke mildt stimulerende, noe som kan forveksles med angst. Bupropion kan også gi insomni særlig dersom det inntas på kvelden. Seksuelle bivirkninger ser ut til å være mindre uttalt med bupropion enn med SSRI, mens tendensen til å gi kramper er større og relatert til dose. En oversiktsartikkel i UpToDate gir en mer detaljert oversikt over dette (1)

SSRI og bupropion har forskjellig virkningsmekanisme og også ulik bivirkningsprofil. Vårt råd er at også dette tas med i vurderingen ved valg av videre behandling hos den aktuelle pasienten. RELIS har ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre en fullstendig vurdering av forsvarligheten.

RELIS utredet i 2017 spørsmål om risiko for mani ved bytte fra sertralin til bupropion ved bipolar lidelse (2).
Konklusjonen var at :
Det er ikke sikre holdepunkt for at bupropion gir verken mer eller mindre risiko for hypomani ved bipolar lidelse type II sammenlignet med sertralin. Tilgjengelig evidens taler ikke for at bupropion har fordeler over andre SSRIer når det gjelder verken effekt eller sikkerhet. På grunn av fare for omslag til mani/hypomani ved bipolar lidelse bør antidepressiver ikke brukes som monoterapi, men eventuelt med forsiktighet som tillegg til stemningsstabiliserende behandling. For den aktuelle pasienten bør det vurderes om den relativt beskjedne nytten av å bytte til bupropion kan forsvare risiko, ubehag og praktiske utfordringer i forbindelse med bytte fra sertralin. Doseendring av sertralin er et alternativ som må vurderes.

En nyere oversiktsartikkel peker på at det er en del uavklarte spørsmål rundt bruk av antidepressiver ved bipolar lidelse, men at nytte og risiko av bupropion ikke skiller seg fra SSRIer generelt. Studier har vist at bupropion er assosiert med mindre risiko for endret polaritet enn trisykliske antidepressiver og venlafaksin (3).

Ved bytte fra SSRI til bupropion anbefales såkalt “cross-tapering” (gradvis overgang) over en til tre uker for å begrense seponeringssymptomer fra SSRI (1).

Bupropion og ADHDCochrane-samarbeidet slår i en metaanalyse som inkluderte 6 studier med 438 pasienter fast at det er holdepunkter for at bupropion har bedre effekt enn placebo ved ADHD hos voksne. Det er (lavkvalitets) evidens på at bupropion reduserer alvorligheten av ADHD-symptomer og gir en moderat økning i andelen studiedeltakere som får signifikant klinisk bedring i ADHD-symptomer. Samtidig tolereres bupropion like godt som placebo. Bupropion kan være et alternativ til sentralstimulerende behandling. Det er likevel mange ubesvarte spørsmål, for eksempel om hvilke ADHD-pasienter bupropion egner seg best for (4).

Referanser
  1. 1. Hirsch M, Birnbaum JB. Atypical antidepressants: Pharmacology, administration, and side effects. Version 12.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 31. mai 2018).
  2. 2. RELIS database 2017; spm.nr. 8930, RELIS Sør-Øst.
  3. 3. Gitlin, M.J. Antidepressants in bipolar depression: an enduring controversy Int J Bipolar Disord (2018) 6: 25.
  4. 4. Verbeeck W, Bekkering GE et al. Bupropion for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD009504.