Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 575, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 09.04.2003

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metotreksat og graviditet

Dato for henvendelse: 09.04.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 575, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en kvinne på 38 år som er gravid i uke 14. Hun ble behandlet for partiell mola med to doser metotreksat 50 mg (med ett døgns mellomrom) i august 2000. Kan dette gi økt risiko for fosterskade eller spontan abort?

SVAR: RELIS har tidligere utredet en analog problemstilling der metotreksat ble brukt i behandling av ektopisk svangerskap (1, vedlagt). Det var da gitt to doser på 1 mg/kg kroppsvekt. Konklusjonen i denne utredningen er at det ikke er gjort studier med kontrollgrupper hvor man har undersøkt forløpet av senere svangerskap hos kvinner som har vært behandlet for ektopisk svangerskap med metotreksat. Retrospektive data gir imidlertid ikke holdepunkter for at slik bruk er mutagen eller påvirker risiko for spontan abort.

I henhold til prosedyreboken ved Kvinneklinikken på UNN, blir kvinner som er behandlet med metotreksat for ektopisk svangerskap anbefalt å vente i tre måneder før de forsøker å bli gravide på nytt. I dette tilfellet er det brukt omlag samme dose, og det er mer enn 2,5 år siden kvinnen ble behandlet (1).

Et nytt søk i PubMed den 09.04.03 ga en ny relevant artikkel (2). Her studerte forfatterne 110 kvinner med lav risiko trophoblast tumor som var behandlet ulike cellegifter (blant annet metotreksat). Forfatterne fant en høyere forekomst av spontan abort, dødfødsler og mola blant dem som ble gravide i løpet av 6 måneder etter behandlingen (4/15), i forhold til dem som ble gravide mer enn ett år etter behandlingen (10/95). Det er et lite antall i gruppa som ble gravide i løpet av 6 måneder etter behandlingen, og betydningen av dette funnet må etter vårt syn tolkes med varsomhet.


Følgende MeSH-termer og fritekst ble brukt:

"Pregnancy, ectopic/drug therapy"
"Methotrexate/contraindications, toxicity, therapeutic use, pharmacology"
"Pregnancy outcome"
"Reproductive outcome"

Referanser
  1. 1. RELIS database 2000; spm.nr. 139, RELIS Nord-Norge.
  2. 2. Matsui H et al. Risk of abnormal pregnancy completing chemotherapy for gestational trophoblastic tumor. Gynecol Oncol 2003; 88: 104-7.