Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5820, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 06.09.2019

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Legemiddelutløst eksem og psoriasis

Dato for henvendelse: 06.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5820, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Kan amlodipin, metoprolol og dronedaron (Multaq) gi forverring av eksem og psoriasis?

Henvendelsen gjelder en pasient med kontakteksem, nummulat eksem og psoriasis som etter oppstart med amlodipin fikk fullt utbrudd av eksem og psoriasis. Det ble byttet til dronedaron og metoprolol, men det var reaksjon på disse også.

Farmasøyt spør om det finnes det noe i litteraturen om at disse legemidlene forverrer eksem/psoriasis? Pasienten har paroksysmal takykardi. Hva kan hun bruke av annen medisin?

SVAR: Vurdering
Det er rapportert at både amlodipin, metoprolol og dronedaron kan gi forverring av psoriasis, og hudreaksjoner forekommer også. Flere andre aktuelle betablokkere og antiarrytmika har også risiko for lignende reaksjon. Valg av legemiddel må gjøres av spesialist etter en nytte/risiko-vurdering.

Bakgrunn
Vi har for lite kliniske opplysninger til å vurdere hvilke legemiddelalternativer som er aktuell for denne pasienten. Dersom det dreier seg om en harmløs sinustakykardi, bør man vurdere om pasienten kan klare seg uten behandling dersom belastningen av de beskrevne bivirkningene overstiger nytten.

Hos pasienter med så omfattende og kompleks hudstatus som her, kan andre utløsende faktorer enn legemidler og naturlige svingninger i sykdomsforløpet vurderes som forklaring på forverring.

Psoriasis
Flere legemidler er kjent for å kunne utløse eller forverre psoriasis. Betablokkere, litium og antimalariamidler er mest typisk. Det er også observert for nyere immunmodifiserende behandling med monoklonale antistoffer og småmolekylære mider. Rebound forverring etter rask seponering av glukokortikoider kan gi psoriasisutbrudd (1).

In vitro-studier har vist at kalsiummetabolismen er sentral for differensieringen av keratinocytter, og en i en kasuskontrollstudie fant man at 8% av pasientene som fikk nyoppstått psoriasis eller forverring av psoriasis brukte kalsiumantagonist, mot 2% av kontrollene (OR 3,5, 95% CI 1,3-16,6) (). Bare en av 13 kalsiumantagonistbrukere fikk amlodipin (2).

RELIS har tidligere omtalt funn fra kliniske studier på dronedaron, der forverring av psoriasis var en av de rapporterte bivirkningene. Pasientene som fikk forverret psoriasis merket bivirkningene kort tid etter oppstart og ble bedre igjen da dronedaronbehandlingen ble avsluttet (3).

Eksem
Svært mange legemidler kan gi hudreaksjoner av varierende alvorlighetsgrad.

Utslett (inkludert generalisert makulært og makulopapulært) og kløe er vanlige bivirkninger (1-10%) av dronedaron, og eksem, fotosensitivitetsreaksjon, allergisk dermatitt og dermatitt er ifølge preparatomtalen (SPC) mindre vanlige bivirkninger (0,1-1%) (4).

For amiodaron er hypersensitivitetsreaksjoner mindre vanlig enn for dronedaron, men både utslett, urtikaria, angioødem, eksfoliativ dermatitt, fotosensitivitet og Quinckes ødem nevnes. For metoprolol er utslett, forverring av psoriasis og fotosensitivisering angitt (4).

Referanser
  1. 1. Balak DMW, Hajdarbegovic E. Drug-induced psoriasis: clinical perspectives. Psoriasis (Auckl) 2017; 7: 87–94.
  2. 2. Mauro T, Dixon DB, Komuves L, Hanley K, Pappone PA. Keratinocyte K + channels mediate Ca2 + -induced differentiation. J Invest Dermatol 1997; 108: 864–70.
  3. 3. Stenberg-Nilsen H. Dronedaron: flere bivirkninger på nytt preparat. https://relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2011/Dronedaron_-_flere_bivirkninger_paa_nytt_preparat/ (Publisert: 31.05.2011).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtaler (SPC) Multaq, Norvasc, Selo-Zok. https://www.legemiddelsok.no/ (Lest 6. september 2009).