Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 638, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 01.12.2003

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Allergi-lignende reaksjon på 5-ASA preparater.

Dato for henvendelse: 01.12.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 638, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Kvinne har tidligere (ca 25 år siden) reagert med kløe i halsen og tetthet i øvre luftveier ved bruk av ASA. Ved forsøk med 5-ASA (mesalazin) nå i høst reagerte hun med dyspnoe av moderat grad, uten kløe i halsen, etter to tabletter. Spørsmålet er om det er sannsynlig at hun også vil reagere på andre 5-ASA preparater. Finnes det tester for salisylat reaksjon?

SVAR: Det er kjent at et lite antall pasienter får allergi-lignende reaksjoner (urtikaria, rhinitt og astma) ved bruk av ASA (1). Disse pasientene har også intoleranse for NSAIDs generelt (2). Reaksjonen synes ikke å være immunologisk i sin natur. Den underliggende mekanismen for denne reaksjonen er ikke kjent, men en teori hevder at den er betinget i substansenes evne til å hemme cyklooksygenase-aktiviteten og at reaksjonen muligens kan være betinget i økt leukotriendannelse via lipoxygenase veien (2). Denne kilden viser til at hypersensitivitet overfor aspirin er kontraindikasjon til alle NSAIDs og salisylater, siden bruk av disse midlene kan introdusere en livstruende reaksjon som ligner anafylaktisk sjokk.
Mesalazin, olsalazin og sulfasalazin har strukturell likhet med acetylsalisylsyre og regnes til gruppen salisylater. Mesalazin er 5-aminosalisylsyre. Olsalazin er azoforbindelsen av to mesalazinmolekyler, altså koblet sammen ved de to nitrogenatomene. Sulfasalazin har et molekyl 5-ASA koblet til sulfapyridin i en azobinding.
Hypersensitivitetsreaksjoner er beskrevet for 5-ASA produkter (3,4).

Ut fra opplysninger i litteraturen er det sannsynlig at pasienten kan reagere på alle 5-ASA produktene. Hun har allerede fremvist reaksjoner etter to doser 5-ASA nå i høst. Det kan en tolke som at pasienten er sensitivisert, og at det representerer stor risiko å forsøke på nytt med samme medikasjon.

En kilde beskriver et vellykket forsøk på oral desensitering med 5-ASA hos to pasienter med 5-ASA hypersensitivitet (5):
"The desensitization protocol involved crushing 250 milligram (mg) mesalamine (Pentasa(R)) capsules with each 2.15 mg of ground powder containing 1 mg 5- ASA. Patients were given 14 doses of oral 5-ASA beginning with 0.025 mg powder up to 200 mg on day 1. Dosage was doubled every 20 minutes for 4 hours and 20 minutes. This was followed by 250 mg/day on days 2 through 6, 250 mg twice daily days 7 through 11, 500 mg in the morning and 250 mg in the evening on days 12 through 15, 500 mg twice daily on days 16 through 20 following by increases in the 5-ASA dose as needed."

Jeg har diskutert saken med en overlege ved Allergologisk laboratorium, UNN HF(6). Han sier det finnes protokoller for testing av salisylatreaksjon mot ASA. Den mest aktuelle metoden er en inhalasjons prosedyre, særlig i dette tilfellet hvor pasienten tidligere har hatt symptomer fra luftveiene. Slik prosedyre kan forsøkes i tilfelle hvor behovet for det aktuelle legemidlet er vesentlig. Det vil også være mulig åforsøke desensitering.

Konklusjon
Det er sannsynlig at pasienten kan få "allergi lignende" reaksjon på alle 5-ASA preparater. Testing for aktuelle legemidler kan vurderes. Forsøk på desensitering kan vurderes.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 2003; 51-2.
  2. 2. Hardman JG et al. Goodman and Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. The McGraww-Hill Companies, Inc. Ed New York. 2001; 10th ed: 695.
  3. 3. Felleskatalog 2003; 894-5.
  4. 4. Drugdex® System. Drug evaluation. Mesalamine. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 118 expires 12/2003
  5. 5. Stelzle RC & Squire EN: Oral desensitization to 5-aminosalicylic acid medications. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83:23-24.
  6. 6. Bolle R. Overlege Allergologisk laboratorium, UNN HF. 12.des.2003. Pers. med.