Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 6390, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 19.11.2020

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alternativ til behandling av skabb - kan utenlandsk preparat med benzylbenzoat skaffes?

Dato for henvendelse: 19.11.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 6390, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra hudlege: Ved behandlingssvikt med førstevalgsmiddel som Nix (permetrin) ved skabb er Tenutex (emulsjon med benzylbenzoat 225 mg/g og disulfiram 20 mg/g) ett alternativ som blant annet finnes i Sverige. Hvordan er det å skaffe dette fra norske apotek? Produktet med benzylbenzoat som finnes som liniment i Norge, gir etter vår erfaring i mange tilfeller såpass uttalt lokal reaksjon at behandlingen er vanskelig å gjennomføre, særlig hos yngre pasienter når linimentet skal appliseres 2-3 ganger i løpet av 15 minutter. Vårt inntrykk er at hjelpestoffet kalisåpespiritus i dette linimentet bidrar sterkt til svien.

SVAR: Vi har i denne saken ikke spesifikt vurdert effekt av benzylbenzoat mot skabb. I Norge er benzylbenzoat et behandlingsalternativ etter permetrin, og det har tradisjonelt vært brukt fortynnende løsninger hos mindre barn (1). Dersom linimentet med benzylbenzoat svir, ser vi at det kan være praktiske utfordringer med å få smurt inn kroppen til mindre barn 2 ganger med 5-10 minutters mellomrom (i tillegg til gjentatt behandling), slik blant annet Folkehelseinstituttet viser til (2).

RELIS har i denne saken derfor kontaktet et utvalg av legemiddelgrossistene som leverer til norske apotek. De har svart at Tenutex får varenummer fra midten av november og at varen deretter vil kunne bestilles/rekvireres etter notifiseringsordningen for legemidler uten markedsføringstillatelse. Vi mener at argumentet om lokal reaksjon på benzylbenzoat og manglende effekt av permetrin bør holde som medisinsk argumentasjon for forskrivning. Det er ellers noe leveringstid for Tenutex da midlet bestilles fra Sverige. Grossistene har foreløpig ikke lagerført Tenutex som en del av sortimentet, noe gjør at de bestiller inn litt etter litt. Utsalgspris for 100 gram er estimert til å ligge på om lag 700-800 kroner (3, 4). RELIS er kjent med at varen er ankommet en av grossistene og at de forsøker å bestille mer.

Preparatomtale Tenutex
Informasjon (preparatomtale) om Tenutex er tilgjengelig på FASS.se, som er den svenske nettsiden som tilsvarer Felleskatalogen. I preparatomtalen er det angitt dosering ved skabb. Behandling starter med en grundig kroppsvask før 50-60 gram emulsjon masseres inn over hele kroppen, unntatt på hodet. Hos spedbarn skal også hodet smøres inn. Det er ikke spesifikt angitt, men vi vil sterkt anta at en mindre mengde krem skal benyttes hos små barn på grunn av mindre kroppsoverflate. Kroppen vaskes etter 24 timer og behandlingen kan ifølge preparatomtalen gjentas etter 1 uke ved vanskelige tilfeller (5).

Preparatet inneholder ikke kalisåpespiritus, men er en emulsjon. En emulsjon er nok benyttet her da benzylbenzoat er svært lite vannløselig. Ved å benytte en emulsjon omgås løselighetsproblematikken, samtidig som produktet etter vår vurdering gis en formulering som kanskje er bedre egnet for påføring hos barn.

Tenutex er førstevalg i Sverige
Vi har også identifisert en svensk behandlingsanbefaling for skabb. Her er det angitt at Tenutex er førstevalget ved påvisning av skabb. I anbefalingen er det, til forskjell fra i preparatomtalen, angitt at behandlingen skal gjentas etter en uke (5, 6). I den svenske tilnærmingen nevnes også bruk av ivermektin og permetrin som alternative behandlinger. Til forskjell fra i Norge, kan permetrin kun forskrives etter spesiell søknad i Sverige (6).

KONKLUSJON: Tenutex er en kutan emulsjon som brukes i behandling av skabb. Midlet inneholder ikke kalisåpespiritus og rent formuleringsmessig synes det som en bedre egnet formulering til topikal administrasjon av benzylbenzoat hos barn, men kan også brukes hos voksne. Produktet er per november 2020 tilgjengelig fra norske apotek, men det kan være noe leveringstid.

Referanser
  1. 1. Steen IL, Edvardsen F. Skabbinfestasjon: en diagnose til å få fnatt av. Utposten 2020; 49(4): 50-3.
  2. 2. Folkehelseinstituttet .Skabb - veileder for helsepersonell. www. fhi.no. (Sist oppdatert: 14. oktober 2020).
  3. 3. Kategorisjef uregistrerte legemidler. Alliance Healtcare, pers.medd. 13. november 2020.
  4. 4. Kategorirådgiver. Apotek 1 Gruppen, pers.medd. 13. november 2020.
  5. 5. Preparatomtale Tenutex. https://www.fass.se. (Sist oppdatert: 30. august 2020).
  6. 6. Polesie S, André M. Skabb. https://www.internetmedicin.se. (Sist oppdatert: 9 september 2020)