Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 6450, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 30.12.2020

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sikkerhet av kosttilskuddet "Overgangsalder"

Dato for henvendelse: 30.12.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 6450, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En av mine pasienter bruker kosttilskuddet "Overgangsalder" mot hetetokter. Dette inneholder rødkløver, B6 og biotin. Hun spør om dette er trygt, og om det lar seg kombinere med annen medikasjon. Hva slags informasjon er kjent med tanke på bivirkninger? Hva er kjent med tanke på interaksjoner? Den aktuelle pasient bruker for øvrig paracetamol, alternerende ibuprofen eller naproksen/esomeprazol samt topikale kortikosteroider.

SVAR: Vi antar at B-vitaminene er uproblematiske i denne sammenhengen og fokuserer derfor på rødkløver.

Rødkløvers effekt mot hetetokter
Motstridende data antyder at rødkløver ikke har effekt mot hetetokter og andre postmenopausale plager (1).

Sikkerhet av rødkløver
Rødkløver er muligens sikkert å bruke og har blitt godt tolerert i kliniske studier (2). Det er rapportert om kvalme, myalgi og vaginal sporblødning (2). Rødkløver inneholder fytoøstrogener som gir østrogeneeffekter. Rødkløver bør derfor unngås hos pasienter med østrogensensitive tilstander, som bryst-, livmor- eller ovariekreft, endometriose eller livmorsfibrom (2). Det er usikkert om rødkløver kan øke risiko for brystkreft hos ellers friske pasienter (1).

Interaksjoner med rødkløver
Det er holdepunkter for at rødkløver kan hemme en rekke CYP-enzymer, som CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 og CYP1A2 (2). Ibuprofen og naproksen metaboliseres hovedsakelig av andre mekanismer (3ab), men også i mindre grad av henholdsvis CYP2C9 og CYP1A2 (2, 4). Esomperazol metaboliseres av CYP2C19 og CYP3A4 (3c, 4).

Kombinasjonen med rødkløver kan derfor teoretisk føre til høyere serumkonsentrasjon av pasientens legemidler, først og fremst esomeprazol. Interaksjonspotensialet er imidlertid ikke godt dokumentert, men som et føre-var-prinsipp kan man unngå kombinasjonen med rødkløver eller bruke rødkløver med forsiktighet (2).

Rødkløver gir platehemmende effekt i tillegg til å inneholde kumarin (2), noe som kan øke blødningsrisikoen, spesielt i kombinasjon med ikke-steroide antiinflammatoriske midler.

KONKLUSJON: Rødkløver er muligens trygt å bruke, men kan gi økt blødningstendens og bør unngås ved østrogensensitive tilstander. Det er ikke vist en klar sammenheng med brystkreft, men dette er uavklart. Rødkløver kan teoretisk øke serumkonsentrasjonen av pasientens legemidler, spesielt esomeprazol.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2020; spm.nr. 13908, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Natural Medicines. [Monografi]. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 17. juli 2020).
  3. 3. Felleskatalogen. a) Ibux (Sist oppdatert: 12. februar 2020), b) Napren-E (Sist oppdatert: 11. september 2018), c) Nexium (26. mai 2020). http//www.felleskatalogen.no/
  4. 4. Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine (2007). https://drug-interactions.medicine.iu.edu (Søk: 30. desember 2020)