Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 653, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 08.03.2004

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger ved bruk av TNF-alfa hemmere

Dato for henvendelse: 08.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 653, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med alvorlig psoriasisartritt og psoriasis har prøvd TNF-alfa hemmerne Enbrel®, Remicade® og Humira®. Pasienten har hatt ulik effekt av disse legemidlene samtidig som hun har fått noen bivirkninger. Remicade® ga en allergisk reaksjon mens hun har opplevd flere synsforstyrrelser ved bruk av Enbrel®. Behandlende lege ønsker å vite om allergi og nevrologiske bivirkninger er bivirkninger som gjelder det enkelte medikament, eller vil det gjelde for hele gruppen. Det er også spørsmål om Imurel® kan hindre nevrologiske bivirkninger.

SVAR: Tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa) er et proinflammatorisk cytokin som produseres av mononukleære celler som er involvert i patogenesen til flere inflammatoriske og autoimmune sykdommer (1).
Det øker utskillelsen av andre proinflammatoriske mediatorer, induserer ekspresjon av celleadhesjons molekyler, og stimulerer produksjonen av proteolytiske enzymer.
Legemidler som hemmer TNF-alfa er effektive i behandlingen av kroniske, inflammatoriske sykdommer som reumatoid artritt, juvenil reumatoid artritt, Chrons sykdom, ulcerøs kolitt, Sjøgrens syndrom, sklerodermi, psoriasis artritt og Wegners granulomatose.

I Norge er det markedsført tre TNF-alfa hemmere. Enbrel® og Remicade® har vært på markedet noen år mens Humira® ble markedsført i løpet av 2003. Erfaringen etter bruk av Humira® er ikke så god som med Enbrel® og Remicade®, og det gjenspeiler seg også i hva som er tilgjengelig av litteratur.

Etanercept (Enbrel®) er en human tumornekrosefaktor-reseptor (Fc fusjonsprotein) som konkurrerer med TNF-alfa om cellulære reseptoter for TNF-alfa, og hemmer dermed TNF-alfa mediert cellulær respons.

Infliksimab (Remicade®) er et kimært humant-murint monoklonalt antistoff som binder seg med høy affinitet til både løselige og transmembrane former av TNF-alfa. Infliksimab hemmer den funksjonelle aktiviteten av TNF-alfa i ulike in vitro bioassay (3).

Adalimumab (Humira®) er et humant IgG1 anti-TNF-alfa monoklonalt antistoff som binder seg spesifikt til TNF-alfa og nøytraliserer TNF-alfas biologiske funksjon ved å blokkere interaksjonen med TNF-alfa-reseptorene på celleoverflaten (4).

Nevrologiske bivirkninger er rapportert for disse legemidlene.
For etanercept er følgende bivirkninger rapportert (5): cerebral iscemi, demyeliniserende forstyrrelser (multippel sklerose, transvers myelitt, optikusneuritt), svimmelhet og hodepine.
For infliksimab er følgende bivirkninger rapportert (3): demyeliniserende lidelser (multippel sklerose og optikusneuritt), Guillain-Barrés syndrom, neuropatier, nummenhet, kribling og krampeanfall.
For adalimumab er følgende bivirkninger rapportert (4): demyeliniserende forstyrrelser (multippel sklerose, optikusneuritt), paretesier, vertigo, hypetesi, svimmelhet og hodepine.

I produktomtalen til Humira® (4) står det at TNF-hemmere, også Humira®, i sjeldne tilfeller er satt i sammenheng med forverring av kliniske symptomer og/eller tegn på demyeliniserende sykdom. Behandlende lege bør utvise varsomhet når det gjelder å bruke Humira® til pasienter med tidligere eksisterende eller nylig oppståtte symptom på demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet.

I dette tilfellet har pasienten hatt flere tilfeller med synsforstyrrelser. En av årsakene til dette kan være optikusneuritt, ikke usannsynlig forårsaket av en forutgående demyeliniserende prosess. Behandlingen bør seponeres hos pasienter som får tegn på nevrologiske bivirkninger (1). I henhold til anbefalingene ovenfor bør man utvise varsomhet dersom en pasient bytter til en annen TNF-hemmer. Det er viktig med oppfølgende nevrologiske kontroller for tidlig å oppdage eventuelle nevrologiske bivirkninger.

Allergiske reaksjoner er rapporter ved bruk av TNF-hemmere.
Infliksimab har vært forbundet med akutte infusjonsrelaterte reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk og forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner (3). Remicade® må ikke gis til pasienter som har en kjent hypersensitivitet for infliksimab, for murine proteiner eller for noen av hjelpestoffene. Kløe er den vanligste allergiske reaksjonen assosiert med administrasjon av Enbrel® (2). Angioødem og urticaria er også rapportert Alvorlige reaksjoner har forekommet. Det er ikke rapportert alvorlige allergiske reaksjoner ved subkutan administrasjon av Humira® i kliniske utprøvinger (4).

Vi har funnet en klinisk studie der respons og komplikasjoner ble sammenlignet hos pasienter med RA som hadde brukt både etanercept og infliximab (6). Det ble ikke funnet korrelasjon mellom utvikling av hypersensitivitetsreaksjoner for disse behandlingene. Det tyder på at man ikke kan forutsi om lignende reaksjon vil skje ved bruk av en annen TNF-hemmer.

Vi har ikke funnet informasjon om at Imurel® vil kunne hindre nevrologiske bivirkninger.


Konklusjon
Nevrologiske bivirkninger er rapportert for TNF-hemmere. Forskrivende lege bør utvise varsomhet når det gjelder å forskrive en TNF-hemmer til pasienter med tidligere eksisterende eller nylig oppståtte symptom som er forenlig med demyeliniserende prosesser i sentralnervesystmet.
Humira®, Remicade® og Enbrel® kan gi hypersensitivitetsreaksjoner. Det er ikke noe som tilsier at reaksjon på ett preparat vil gi tilsvarende reaksjon på ett annet, men det kan heller ikke utelukkes.

Referanser
  1. 1. Krause et al. Autoimmune Aspects of Cytokine and Anticytokine Therapies. Am J Med. 2003;115:390-7.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) [Enbrel]. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 16.01.2004)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) [Remicade]. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 27.01.2004)
  4. 4. Preparatomtale (SPC) [Humira].(Sist endret: 03.10.2003)
  5. 5. Goffe B, Cather JC. Etanercept: An overview. J Am Acad Dermatol 2003;49:105-11.
  6. 6. T Ang, HTS, Helfgott S. Do the Clinical responses and Complications Following Etanercept of Infliximab Therapy Predict Similar Outcomes with the Other tumor Necrosis Factor-alfa Antagonists in Patients with Rheumatiod Arhtitis? J Rheumatol 2003; 30: 2315-8.