Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2021; spm.nr. 6578, RELIS Nord-Norge

Publisert: 14.04.2021

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vurdering av Diane (cyproteronacetat og etinyløstradiol) som prevensjonsmiddel

Dato for henvendelse: 14.04.2021

RELIS database 2021; spm.nr. 6578, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege: Pasient i 20-årene med et barn har tidligere brukt Diane (cyproteronacetat 2 mg og etinyløstradiol 35 mcg) til behandling mot akne. Har prøvd prevensjonsmidler som Microgynon (levonorgestrel og etinyløstradiol), Cerazette (desogestrel), Nexplanon (etonogestrel) og Kyleena (levonorgestrel), men opplevde bivirkninger. Opplevde ingen bivirkninger med Diane, og pasient ble derfor stående på dette legemidlet som prevensjon. Pasienten er lite motivert til å skifte p-pille. Hvor uheldig er det å prøve andre p-piller før eventuelt starte med Diane? Kan dere gi en anbefaling?

SVAR: Vi forstår det slik at denne henvendelsen ikke gjelder en pasient som akkurat har født/ammer sitt barn, og derfor vil vi ikke fokusere på dette i besvarelsen. Det fremkommer ikke tydelig for oss i spørsmålet om pasienten allerede bruker Diane eller om pasienten har hatt et opphold, og nå vurderes oppstart av prevensjonsmiddel. Basert på de ulike scenarioene er det ulike momenter som bør vurderes i henhold til den individuelle pasient.

Den godkjente indikasjonen for Diane inkluderer ikke antikonsepsjon, og legemidlet har høyere risiko for tromboemboliske hendelser enn andre kombinasjons p-piller med levonorgestrel og etinyløstradiol (1). Det er østrogenkomponenten i kombinasjons p-piller som normalt forbindes med økt risiko for trombose. Imidlertid kompliseres dette bildet av at gestagen i varierende grad motvirker østrogeneffekter i vev, herunder det kardiovaskulære system (2).

Blodpropprisiko
RELIS har tidligere vist til at den absolutte risikoen for venøs tromboembolisme anses å være 7 per 10000 kvinner per år for kombinasjons p-piller med levonorgestrel som gestagenkomponent. For cyproteronacetat og etinyløstradiol (Diane) anses den å være 8-11 per 10000 kvinner per år (3). RELIS har tidligere vurdert at selv om preparatet har antikonseptive egenskaper er innholdet av cyproteronacetat og etinyløstradiol i Diane høyere enn det som er nødvendig for antikonseptiv effekt (2). Risikoen for tromboemboliske hendelser er størst i oppstartsfasen (ett år) og ved gjenopptak av kombinasjons p-piller etter pillefri periode på én måned (1). Etter hvert synker risikoen til sitt laveste (etter om lag seks måneder) (2, 6). Dersom pasienten nylig har startet opp med Diane, er det vanskelig å si hva konsekvensen av et bytte nå vil være. Har bruken av Diane vart seks måneder eller lenger, vil ikke bytte fra et kombinasjonspreparat til et annet gi den samme initielle økning i tromboserisiko som en ser hos de som starter for første gang eller etter langt opphold (pause på mer enn 4 uker mellom preparatene) (6).

Det fremkommer ikke i spørsmålet hva slags bivirkninger pasienten opplevde av de ulike preparatene som er utprøvd. I litteraturen er det beskrevet at bivirkninger på humøret er mindre vanlig for kombinasjons p-piller med lav konsentrasjon etinyløstradiol (under 35 mcg) sammenlignet med høy konsentrasjon (over 50 mcg) (4). Kvinner som bruker kombinasjons p-piller med tredjegenerasjonsgestagen (cyproteronacetat eller desogestrel) opplever færre mellomblødninger sammenlignet med andregenerasjonsgestagen, levonorgestrel (relativ risiko 0,71, 95 % konfidensintervall 0,55-0,91) (5). Avhengig av hva slags type bivirkninger pasienten opplevde, kan kombinasjons p-piller med annen sammensetning av etinyløstradiol og gestagen gi bedre bivirkningsprofil. Skulle ikke pasienten bruke prevensjonsmidler nå, mener vi på generelt grunnlag at det er riktig å forsøke en av de foretrukne alternativene av kombinasjons p-piller før oppstart med Diane.

KONKLUSJON: Risikoen for tromboemboliske hendelser ved bruk av kombinasjons p-piller er høyest ved oppstart, men synker deretter. Hvorvidt pasienten bør prøve andre p-piller er avhengig av om pasienten allerede bruker Diane, eller ikke. Hvor lenge pasienten har gått på Diane er også nyttig informasjon. Fordeler versus potensiell risiko bør vurderes i hvert enkelt tilfelle av behandlende lege i samråd med pasient. På generelt grunnlag mener vi at det er riktig å forsøke en av de foretrukne alternativene av kombinasjons p-piller før oppstart med Diane, da den godkjente indikasjonen for Diane ikke inkluderer antikonsepsjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diane. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 17. juni 2020).
  2. 2. RELIS database 2010; spm.nr. 2291, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no).
  3. 3. RELIS database 2019; spm.nr. 7421, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no).
  4. 4. Roe A, Bartz DA, et al. Combined estrogen-progestin contraception: Side effects and health concerns. Version 40.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 8. februar 2021).
  5. 5. Lawrie TA, Helmerhorst FM, et al. Types of progestogens in combined oral contraception: effectiveness and side-effects (summary). Cochrane Database Syst Rev 2011; 11(5): CD004861.
  6. 6. eMetodebok for seksuell helse. 1. Kombinasjonspreparater. https://emetodebok.no/ (Søk: 13. april 2021)