Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 717, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 18.08.2004

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pyridoksin mot PMS

Dato for henvendelse: 18.08.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 717, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En farmasøyt i apotek har fått spørsmål fra en kunde om anbefalt inntak av pyridoksin og bruk mot PMS. Farmasøyten spør også om dosering ved pyridoksinmangel, og om høye doser kan være farlige.

SVAR: Pyridoksin (vitamin B6) er et vannløselig vitamin. Ernæringsmessig anbefalt mengde per døgn er 1,2-1,5 mg, og 1,7 mg for ammende. Ved mangeltilstander er anbefalt dosering hos voksne 5-25 mg peroralt, intramuskulært eller intravenøst daglig i 3 uker, deretter 1,5-2,5 mg daglig i form av et multivitaminpreparat. Enkelte sjeldne tilstander krever doser opptil 1 g per dag, men det er en spesialistoppgave å behandle disse pasientene (1).

Bruk ved PMS
Pyridoksin har vært brukt som alternativ behandling mot PMS, og i kliniske studier som har undersøkt effekten ved denne indikasjonen er det gitt doser på 50 til 500 mg daglig (2). Pyridoksin er en kofaktor i syntesen av tryptofan og tyrosin, som er forløpere for henholdsvis serotonin og dopamin. En foreslått mekanisme for eventuell virkning av pyridoksin mot PMS er at større mengder serotonin og dopamin har positiv effekt på psykiske symptomer, og fører til mindre væskeretensjon via lavere nivåer av prolaktin og aldosteron (3).

Dokumentasjon
En review-artikkel fra 1990 inkluderte 12 studier med til sammen 830 kvinner og konkluderte med at man ikke kunne si at pyridoksin hadde effekt hos pasienter med PMS. Resultatene fra de inkluderte studiene ble ikke analysert kvantitativt fordi de var for ulike i design. De fleste av studiene var av dårlig kvalitet, med for få deltakere som det største problemet (3). En gjennomgang fra 1999 av ni studier med til sammen 940 kvinner viste at doser opp til 100 mg pyridoksin per dag kan ha gunstig effekt ved behandling av PMS. Samlet OR var 2.32 (95% KI: 1.95-2.54) for generell bedring i premenstruelle symptomer sammenliknet med placebo. Fire av de ni studiene hadde også undersøkt bedring i premenstruelle depressive symptomer hos til sammen 541 kvinner, og samlet OR ble da 1.69 (95% KI: 1.39-2.06). Også her var den største svakheten med studiene for få deltakere. Forfatterne fant ingen doserelatert respons på behandlingen, og konkluderte derfor med at behandling med daglige doser på over 100 mg ikke kan anbefales på grunn av mulig toksisitet (4). Fem av studiene i de to review-artiklene var felles.

Toksisitet
Store doser pyridoksin (2-6 g/dag) over perioder på 2-40 måneder har ført til toksiske reaksjoner i form av alvorlig sensorisk nevropati. Det har vært diskusjon om hvilke doser som kan fremkalle nevropatier, da det er rapportert tilfeller hos pasienter som har fått 50-500 mg daglig. Nevropatiske symptomer avtar vanligvis etter seponering (5). En kilde angir at intoksikasjonssymptomer i form av nevropati og ataksi er sett ved lengre tids inntak av doser over 50 mg (1). Andre kilder fraråder høyere dose enn 100 mg daglig ved bruk mot PMS på grunn av risiko for nevropatiske bivirkninger (2, 4).

Konklusjon
Enkelte studier har vist at pyridoksin kan gi bedring i premenstruelle symptomer, mens andre studier ikke har vist en slik effekt. De fleste studiene har hatt for dårlig metodologisk kvalitet til at man kan trekke sikre konklusjoner. Behandling med store doser pyridoksin over tid har gitt toksiske virkninger i form av nevropati. Enkelte kilder angir derfor 100 mg daglig som høyeste anbefalte dose dersom vitaminet skal brukes mot PMS, mens andre oppgir at slike bivirkninger kan oppstå ved bruk av over 50 mg daglig over lang tid.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no (07.09.2004).
  2. 2. Girman A et al. An integrative medicine approach to premenstrual syndrome. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: S56-S65.
  3. 3. Kleijnen J et al. Vitamin B6 in the treatment of the premenstrual syndrome - a review. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97: 847-52.
  4. 4. Wyatt KM et al. Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review. BMJ 1999; 318: 1375-81.
  5. 5. Drugdex® System. Drug evaluation. Pyridoxine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 121 expires 9/2004.