Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 833, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 07.03.2005

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av p-plaster ved inflammatorisk tarmsykdom

Dato for henvendelse: 07.03.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 833, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det er oppgitt i felleskatalogen at Evra® p-plaster skal brukes med forsiktighet hos pasienter med ulcerøs kolitt og mb. Crohn. Dette er ikke oppført for kombinasjons-p-pillene. Spørsmålet gjelder en pasient med inflammatorisk tarmsykdom som har brukt trinordinol i flere år uten problemer. Hun ønsker nå bytte til Evra®. Er det tilrådelig?

SVAR: Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er de vanligste formene for inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Ulcerøs kolitt rammer utelukkende tykktarm. Kunnskapen om etiologien er meget begrenset. Genetisk disposisjon spiller inn, men det er antatt at miljøfaktorer som infeksjoner, kostholdsfaktorer og psykologiske forhold har en betydning for utvikling av IBD. Det er en klar overvekt kvinner med disse tilstandene. Tobakksrøyking ser ut til å beskytte mot ulcerøs kolitt, men øker risikoen for Crohns sykdom (1).

Når det gjelder medikamenter, er det dokumentert at NSAIDs kan reaktivere eller forverre inflammatorisk tarmsykdom (2). For p-piller er sammenhengen mer kontroversiell. Flere mindre epidemiologiske studier viser sprikende resultater. Det er utført en metaanalyse hvor 719 pasienter med IBD og 3198 kontroller fra 7 case-control studier og to kohortstudier med 32.673 p-pillebrukere og 30.379 ikke-p-pillebrukere inngikk. For Crohns sykdom fant en at p-pillebruk gav en relativ risiko (RR) på 1,4 når en kontrollerte for røyking. For ulcerøs kolitt var RR 1,3 når en kontrollerte for røyking. Konklusjonen i denne metaanalysen er at det sannsynligvis er en moderat positiv korrelsasjon mellom p-pillebruk og ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, men at assosiasjonen ikke er stor nok til å kunne slå fast en kausal sammenheng (3).

Det er kontroversielt om p-pillebruk gir et mer alvorlig sykdomsforløp. Lavdoserte kombinasjons-p-piller ser ikke ut til å påvirke klinisk sykdomsaktivitet, i alle fall ikke ved Crohns sykdom. Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom vil det som regel være hyperkoagulabilitet tilstede. En kan tenke seg at samtidig bruk av p-piller vil kunne øke risikoen for tromboemboliske hendelser. En slik sammenheng er så langt ikke påvist (1).

Produktomtalen (SPC) for Evra® nevner at p-piller kan gi forverring av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, samt at disse sykdommene er assosiert med økt risiko for karkomplikasjoner (4). Informasjonen i felleskatalogteksten når det gjelder inflammatorisk tarmsykdom bygger med andre ord på erfaringer fra kombinasjons-p-piller. RELIS har ikke funnet dokumentasjon som tilsier at p-plaster i større grad enn p-piller er assosiert med IBD.

Ulcerøs kolitt vil ikke påvirke absorbsjonen av østrogen eller gestagen. Ved Crohns sykdom er ofte tynntarmen rammet slik at en ikke sjelden har en viss grad av malabsorbsjon. I enkelte tilfeller er det også aktuelt å operere bort deler av tynntarm. Ved aktiv omfattende Crohn vil en ha redusert opptak av østrogen og gestagen, og særlig ved lavdoserte p-piller kan en risikere redusert antikonseptiv effekt. Det er vist lavere serumnivåer av virkestoff i p-piller etter jejunoileostomi, og p-piller kan ikke anses som sikker prevensjon hos tynntarmsopererte (5). Hos disse pasientene er transdermal administrasjon (p-plaster) er et godt alternativ.

Konklusjon
En positiv korrelasjon mellom p-pillebruk og utvikling av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan ikke utelukkes. Det er lite sannsynlig at p-piller forverrer inflammatorisk tarmsykdom. Teoretisk sett kan aktiv inflammatorisk tarmsykdom øke risikoen for tromboembolisk sykdom ved samtidig bruk av prevensjonsmidler som inneholder østrogen, men en slik sammenheng er ikke dokumentert i epidemiologiske studier. Det er ingen ting som tyder på at p-plaster har noen ulemper ved disse tilstandene sammenlignet med p-piller. Ved malabsorbsjonsproblematikk kan p-plaster gi sikrere antikonseptiv effekt.

Referanser
  1. 1. Danese S et al. Inflammatory bowel disease: the role of environmental factors. Autoimmun Rev 2004; 3: 394-400.
  2. 2. RELIS database 2001; sp.nr. 1585, RELIS Vest
  3. 3. Godet PG, May GR, Sutherland LR. Meta-analysis of the role of oral contraceptive agents in inflammatory bowel disease. Gut 1995; 37:668-73.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Evra. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 22.04.2003).
  5. 5. Johansson ED, Krai JG. Oral contraceptives after intestinal bypass operations. JAMA 1976; 236: 2847