Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 857, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 14.04.2005

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Strattera, SSRI og PMS

Dato for henvendelse: 14.04.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 857, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En 16 år gammel jente med ADD bruker Concerta® med god effekt. På grunn av redusert appetitt vurderes overgang til Strattera®. Pasienten har betydelige premenstruelle plager (PMS). Legen spør om SSRI (for eksempel Cipramil®) kan prøves ut 3-4 dager per måned i PMS-perioden. Legen viser til Cochranereview som dokumenterer effekt av slik behandling ved PMS (1).

SVAR: En metaanalyse utført av Cochrane som inkluderte 16 randomiserte kontrollerte studier med i alt 844 kvinner, konkluderer med at SSRI har effekt ved premenstruelt syndrom og bør være førstevalg ved alvorlige plager. Subanalyser tyder på at fluoksetin er mer effektivt enn sertralin, men det er ikke tilstrekkelige data til å sammenligne effekten av øvrige SSRI. Denne metaanalysen gir heller ikke klart svar på om hva som er mest effektivt av intermitterende eller kontinuerlig behandling (1).

Atomoksetin (Strattera®) øker noradrenerg funksjon ved selektiv inhibisjon av presynaptiske naradrenalintransportere. Det har minimal affinitet for andre nevronale transportere eller reseptorer for nevrotransmittere. Det har en viss antidepressiv effekt, men er nå mest aktuell som sentralt virkende ikke-sentralstimulerende sympatomimetikum til behandling av ADHD/ADD. Metabolismen skjer hovedsaklig via CYP2D6. SSRIene fluoksetin og paroksetin hemmer dette isoenzymet og kan gi høyere serumnivåer av atomoksetin, slik at dosereduksjon kan bli aktuelt. Andre relevante hemmere av CYP2D6 inkluderer de fleste tricykliske antidepressiva. Samtidig bruk av MAO-hemmere er kontraindisert på grunn av fare for serotonergt syndrom. For metylfenidat (Ritalin®) er det ikke beskrevet interaksjonsproblematikk med SSRI (2).

RELIS har ikke funnet noen studier som omhandler effekten av metylfenidat eller atomoksetin på PMS. SSRI er ikke kontraindisert ved ADHD/ADD.

Konklusjon
SSRI har dokumentert effekt ved behandling av alvorlige premenstruelle plager, mest dokumentasjon foreligger for fluoksetin. Det er uavklart om kontinuerlig eller intermitterende behandling er mest hensiktsmessig. SSRI er ikke kontraindisert ved ADD/ADHD. Det er trolig ingen interaksjonsproblematikk mellom SSRI og metylfenidat. Paroksetin og fluoksetin kan gi økte serumkonsentrasjoner av atomoksetin. Ettersom atomoksetin har en del egenskaper til felles med SSRI, bør en vurdere å utsette oppstart av SSRI til en ser om atomoksetin påvirker de premenstruelle plagene. Hvis en velger behandle med fluoksetin, bør man være oppmerksom på at dosereduksjon av atomoksetin kan bli aktuelt.

Referanser
  1. 1. Wyatt KM, Dimmock PW, O'Brien PMS. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD001396. DOI: 10.1002/14651858.CD001396.
  2. 2. Klasco RK (Ed): Atomoxetine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (20.04.2005).