Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 951, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.09.2005

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prednisolon®, Sandimmun® og Cellcept® og fertilitet/risiko for fosterskade

Dato for henvendelse: 02.09.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 951, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En mannlig pasient får behandling med Prednisolon® (prednisolon), Sandimmun® (ciklosporin) og Cellcept® (mykofenolatmofetil), og legen spør hva man vet om disse legemidlenes påvirkning av fertilitet/sædkvalitet og risiko for endring av arvemateriale i sædceller/fosterskade.

SVAR: Prednisolon
Ifølge en kilde kan langvarig behandling med høye doser glukokortikoider svekke spermatogenesen, og det kan ta inntil seks måneder etter behandlingsslutt før pasientene er fullstendig restituerte. Det ser imidlertid ikke ut til at kortikosteroider påvirker kromosomtall eller morfologi i sædceller (1).

Ciklosporin
En studie som undersøkte fertilitet hos ni nyretransplanterte behandlet med ciklosporin, fant at de fleste parametre i sædcellene og testikkelhormonfunksjonen var normal hos åtte av dem. Tre av fire som prøvde å få barn lyktes (2). En studie har imidlertid sammenlignet fertile og infertile nyretransplanterte pasienter, og fant nedsatt konsentrasjon og bevegelse av sædcellene hos infertile sammenlignet med fertile pasienter, samt at disse faktorene korrelerte negativt med blodkonsentrasjonen av ciklosporin (3). I en artikkel beskrives 11 graviditeter der fedrene var behandlet med ciklosporin. To graviditeter endte i spontanabort mens to graviditeter ga tvillinger, og det ble derfor til sammen født 11 barn som alle var friske (4). Flere studier har vist at administrasjon av ciklosporin hos rotter fører til nedsatt testosteronproduksjon, spermatogenese og fertilitet. Effektene er reversible (5-12).

Mykofenolatmofetil
I en review-artikkel beskrives 29 fedre som fikk behandling med mykofenolatmofetil på befruktningstidspunktet. Ingen strukturelle misdannelser ble rapportert hos de nyfødte barna, men det foreligger lite informasjon om deres utvikling senere i livet (13). I WHO's bivirkningsdatabase har vi funnet én rapport om abort og kromosomabnormalitet hos et foster der faren sannsynligvis har brukt mykofenolatmofetil. Dette sier ikke noe om frekvens av bivirkningen i forhold til bruken av legemidlet, og det er ikke foretatt årsaksvurdering fra legemiddelmyndighetenes side i dette tilfellet (14). RELIS har ikke funnet noe informasjon om at behandling med legemidlet kan gi nedsatt fertilitet.

Referanser
 1. 1. Klasco RK (Ed): Reprotox. Prednisolone. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (05.09.2005).
 2. 2. Haberman J, Karwa G et al. Male fertility in cyclosporine-treated renal transplant patients. J Urol 1991; 145 (2): 294-6.
 3. 3. Eid MM, Abdel-Hamid IA et al. Assessment of sperm motion characteristics in infertile renal transplant recipients using computerized analysis. Int J Androl 1996; 19 (6): 338-44.
 4. 4. Janssen NM, Genta MS. The effects of immunosuppressive and anti-inflammatory medications on fertility, pregnancy, and lactation. Arch Intern Med 2000;160 (5): 610-9. Review.
 5. 5. Masuda H, Fujihira S et al. Ultrastructural study on cytotoxic effects of cyclosporine A in spermiogenesis in rats. Med Electron Microsc 2003; 36 (3): 183-91.
 6. 6. Srinivas M, Agarwala S et al. Effect of cyclosporine on fertility in male rats. Pediatr Surg Int 1998; 13 (5-6): 388-91.
 7. 7. Hisatomi A, Fujihira S et al. Effect of Prograf (FK506) on spermatogenesis in rats. Toxicology. 1996; 109 (2-3): 75-83.
 8. 8. Iwasaki M, Fuse H, Katayama T. Histological and endocrinological investigations of cyclosporine effects on the rat testis. Andrologia 1995; 27 (3): 185-9.
 9. 9. Seethalakshmi L, Flores C et al. Reversal of the toxic effects of cyclosporine on male reproduction and kidney function of rats by simultaneous administration of hCG + FSH. J Urol 1990; 144 (6): 1489-92.
 10. 10. Seethalakshmi L, Flores C et al. Quantitative maintenance of spermatogenesis in cyclosporine-treated rats by exogenous administration of testosterone propionate. J Androl. 1990; 11 (6): 491-7.
 11. 11. Seethalakshmi L, Flores C et al. Cyclosporine: its effects on testicular function and fertility in the prepubertal rat. J Androl 1990; 11 (1): 17-24.
 12. 12. Seethalakshmi L, Menon M et al. Effect of cyclosporine A on male reproduction in rats. J Urol 1987; 138 (4 Pt 2): 991-5.
 13. 13. Frieling U, Luger TA. Mycophenolate mofetil and leflunomide: promising compounds for the treatment of skin diseases. Clin Exp Dermatol 2002; 27 (7): 562-70. Review.
 14. 14. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 02.09.2005.