Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 98, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.08.1999

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Viagrabehandling av kvinner

Dato for henvendelse: 23.08.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 98, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Farmasøyt har fått henvendelse fra kunde om behandling av seksuell dysfunksjon hos kvinner. Hun ønsker informasjon om Viagrabehandling av kvinner.

SVAR: Sildenafil er en selektiv hemmer av cyklisk guanosine monofosfat (cGMP)-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5), og har indikasjonen behandling av erektil dysfunksjon for menn. Sildenafil har ikke indikasjon for kvinner i noe land per dags dato.

Ved litteratursøk finner man flere artikler som diskuterer bruk av sildenafil ved female sexual dysfunction (FSD) (1-3). Den første studien inkluderte 17 postmenopausale eller hysterektomiserte kvinner som ble behandlet med 100 mg sildenafil eller placebo i en dobbeltblindet cross-over studie. Effekt ble målt ved genital blodtilstrømning og vaginal pH ved seksuell stimulans. Det ble observert signifikant høyere vaginal pH, mens genital blodtilstrøming ikke viste signifikant økning.

En annen studie inkluderte 14 pasienter, hvorav 5 kvinner, med antidepressiva-indusert seksuell dysfunksjon (2). De ble behandlet med 100 mg sildenafil. Det ble rapportert bedring av libido, anorgasmia, erektil dysfunksjon og grad av seksuell tilfredstillelse i 69 % av tilfellene. RELIS er av den oppfatning at studiendesignen er av en så vidt dårlig karakter at forfatterenes konklusjon om mulig positiv effekt både for menn og kvinner, eventuelt må bekreftes gjennom nye og bedre studier.

Kaplan et al utførte en åpen, ikke-randomisert studie for 33 postmenopausale kvinner behandlet med 50 mg sildenafil (3). Effekt ble målt ved index female sexual function (IFSF) og global efficacy question (GEQ) test etter 4, 8 og 12 uker. Studien viste ikke signifikant forbedring av seksuell funksjon.

KONKLUSJON
Selv om Viagra påvirker fysiologiske variable i genitalområdet, og enkeltrapporter indikerer effekt på seksuell dysfunksjon er per i dag sildenafilbehandling ikke å anse som indisert for kvinner.

Referanser
  1. 1. Berman et al . Bouble blind placebo controlled study with crossover to assess effect of sildenafil on physiological parameters of female sexual response (abstract) J Urol 1999; 161(4S):210.
  2. 2. Fava M et al. An open trial of oral sildenafil in postmenopausal women with sexual dysfunction. Psychother Psychosom 1998;67:328-31.
  3. 3. Kaplan SA ety al . Safety and efficacy of sildenafil in postmenopausal women with sexual dysfunction. Urology 1999;53(3):481-6.