Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10174, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.06.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vimovo ved autoimmun hepatitt, cirrhose og mulig systemisk sklerodermi

Dato for henvendelse: 11.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10174, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kan en pasient med autoimmun hepatitt og primær levercirrhose med systemisk sklerodermi bruke Vimovo (naproksen/esomeprazol) dersom nyrefunksjonen er normal?

Spørsmål fra lege.

SVAR: NSAIDs, inkludert naproksen, har i utgangspunktet lav levertoksisitet. Fulminant hepatitt, levernekrose og leversvikt forekommer likevel i svært sjeldne tilfeller. Mekanismen er da som regel hypersensitivitet og ikke direkte levertoksisitet. Alvorlig nedsatt leverfunksjon er kontraindikasjon for Vimovo ifølge preparatomtalen. Vi har ikke identifisert litteratur som tilsier spesielle forholdsregler for verken naproksen eller esomeprazol ved sklerodermi, eller at disse legemidlene kan forverre sykdommen. I utgangspunktet bør en være tilbakeholden med å gi Vimovo ved nedsatt leverfunksjon. Dersom det vurderes som absolutt nødvendig, bør laveste effektive dose i kortest mulig tidsrom tilstrebes. Pasienten skal følges opp tett med blant annet blodprøver, og behandlingen avbrytes ved antydning til symptomer eller tegn på forverring av leverfunksjon som kan knyttes til legemiddelet.

Bakgrunn
Vimovo er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon ifølge preparatomtalen (SPC). Borderlineøkninger i én eller flere levertester kan forekomme hos pasienter som tar NSAID. Hepatiske avvik kan være et resultat av hypersensitivitet og ikke direkte toksisitet. Det er rapportert om sjeldne tilfeller av alvorlige hepatiske reaksjoner, inkludert gulsott og fatal fulminant hepatitt, levernekrose og leversvikt, noen med fatal utgang (1).

SPC sier videre at hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon skal Vimovo brukes med forsiktighet. Leverfunksjonen må monitoreres nøye. En reduksjon i total daglig naproksendose må vurderes. Hvis den totale dagsdosen på 1000 mg naproksen (500 mg til ganger daglig) ikke anses som tilstrekkelig, bør annen behandling sammen naproksen eller andre NSAIDs (1).

Kronisk leversykdom på grunn av alkoholisme og trolig andre former for cirrhose reduserer total plasmakonsentrasjon av naproksen, men plasmakonsentrasjonen til ubundet naproksen økes. Betydningen av dette er ukjent. Metabolismen av esomeprazol kan være svekket hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Den metabolske hastigheten er redusert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon og fører til en fordobling av arealet under kurven for plasmakonsentrasjon versus tid til esomeprazol. Laveste effektive dose skal tilstrebes (1).

UpToDate viser til at det ikke er angitt behov for dosejustering ved nedsatt leverfunksjon i dokumentasjon fra produsentene, og anbefalingen er å bruke naproksen med forsiktighet og vurdere lavere dose (2). Micromedex har lignende anbefaling, men peker på at det er risiko for ikterus, levernekrose og dødelig fulminant hepatitt. Bakgrunnen er svært sjeldne enkeltrapporter. Forekomsten av alvorlig leversykdom eller pankreatitt er mindre enn 1% blant NSAID-brukere. I kliniske forsøk er det sett økning i ALAT og ASAT på >3 ganger øvre normalområde hos omtrent 1% av NSAIDbrukere. Micromedex anbefaler at naproksen seponeres dersom tegn eller symptomer på leversvikt utvikler seg (3).

Konklusjonen i en litteraturgjennomgang om risiko for leverskade ved bruk av NSAIDs er at de fleste NSAIds er trygge med få tilfeller (0,29-2.1 tilfeller per 100.000 eksponerte pasienter). Forfatterne viser til en studie hvor det ble identifisert ett tilfelle av dødsfall på grunn av naproksenutløst leverskade blant 51.942 pasienter, noe som gir en dødsrate på 2 per 100.000 (95% KI 0,3-11) (4).

Vi har ved søk "scleroderma AND naproxen" eller "scleroderma AND nsaids" ikke funnet relevante studier som kaster lys gir grunnlag for å tilråde eller fraråde naproksen eller andre NSAIDs ved sklerodermi.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vimovo. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. mai 2017).
  2. 2. Lexicomp in UpToDate. Naproxen: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 11. juni 2018).
  3. 3. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Naproxen. In: Micromedex® 2.0. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 8. juni 2018).
  4. 4. Bessone F. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: What is the actual risk of liver damage? World J Gastroenterol 2010; 16(45): 5651-61.