Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10203, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.06.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av SSRI ved Von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 15.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10203, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege planlegger å starte behandling med escitalopram (Cipralex) til en pasient med Von Willebrand sykdom. Legen lurer på hvilken risiko det er ved bruk av SSRI og Von Willebrand sykdom med tanke på blødninger?

SVAR: Von Willebrand sykdom manifesterer seg med varierende grad av blødningstendens, hyppigere hos kvinner med langvarige og kraftige menstruasjonsblødninger, menoragi. Slimhinneblødninger er typiske symptomer, spontane ledd og muskelblødninger forekommer bare ved type III (betydelig nedsatt faktor VIII i plasma på grunn av manglende vWF).
Sykdommen innebærer nedsatt mengde eller fravær av von Willebrand faktor som er nødvendig for adhesjon av blodplater til subendotel og for plateaggregasjon. Von Willebrand faktor (vWf) er bæremolekyl og stabilisator av faktor VIII i plasma. Pasienter med von Willebrand sykdom har defekter i blodplatefunksjonen på tross av normale blodplate antall.
Von Willebrand sykdom type I er autosomal dominant med en mild til morderat mangel på vWf, 70 % av alle med vom Willebrand sykdom har type I. Type III er autosomal resessiv og har svært lave nivåer av vWf og har følgelig svært alovorlig klinikk. Type II er kjennetegnet med kvalitative defekter av von Willebrand faktor. Vi har ingen opplysninger om hvilken type von Willebrand sykdom pasienten har (1,2).
I preparatomtalen til Cipralex beskrives rapporter på unormale blødninger i huden som ekkymoser og purpura (3). Serotonin har flere effekter på blodkar blant annet virker den konstrigerende på store arterier og vener. Dersom endoteliet er inntakt vil frislipp av serotonin fra adherante blodplater føre til vasodilatasjon, dersom veggen er skadet vil serotonin føre til konstriksjon. Serotonin (5-HT) forårsaker plateaggregasjon ved at serotonin virker på 5-HT2a reseptorene(4,5). Det er dette man mener er den patogenetiske forklaringen på at SSRI kan hemme plateaggregasjonen og øke blødningsfaren.
Medikamenter som i størst grad hemmer serotonin reopptak som fluoksetin, paroksetin og sertralin er mer ofte assosiert med unormale blødninger. Det vanligste hemostaseavviket forbundet med SSRI`er er senket plateaggregasjon og forlenget blødningstid. Pasienter med kjente forstyrrelser i koagulasjon, trombocytopeni eller sykdommer (von Willebrand sykdom) som fører til dysfunksjonelle blodplater må observeres nøye ved oppstart av SSRI`er (6). Videre behandling avhenger i stor grad hvilken form og manifestasjon av von Willebrand sykdom pasienten har, men i utgangspunktet anbefaler vi å behandle pasienten med medikamenter som ikke er serotoninreopptakshemmere. Dersom legen velger å behandle med SSRI er escitalopram (Cipralex) sannsynligvis et av de bedre valgene blant SSRI`er. SSRI`er med lavest serotinhemming er mirtazapin, mianserin, bupropion, moklobemid, doksepin eller nortriptylin (7). Pasienten må informeres om å iakta symptomer på blødningstendens som for eksempel neseblødningere, blå flekker i huden og blødninger i tannkjøttet.

Referanser
  1. 1. Kumar V, Abbas S et al, editors. Pathologic basis of disease.2015; 9th ed.:p662.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Von Willebrand sykdom. http://legemiddelhandboka.no/. Søkt 11.06.2018.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale. Cipralex. http://www.legemiddelsok.no/. Søkt 11.06.2018.
  4. 4. Rang H,Ritter J et al, editors.Pharmacology.2016; 8th ed.: p198.
  5. 5. Nelva A, Guy C et al. Hemorrhagic syndromes related to selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants. Seven case reports and review of the literature. Rev Med Interne. 2000;21(2):152.
  6. 6. Halperin D, Reber G et al. Influence of antidepressants on hemostasis. Dialogues Clin Neurosci. 2007; 9(1):47-59.
  7. 7. Turner MS, May DB et al. Clinical impact of selective serotonin reuptake inhibitors therapy with bleeding risks. J Intern Med 2007; 261: 205-13.