Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 1020, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.11.2011

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antipsykotika og graviditet

Dato for henvendelse: 11.11.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 1020, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege har en kvinnelig pasient som bruker klozapin (Leponex) og lamotrigin (Lamictal) for schizoaffektiv lidelse og som nå ønsker å bli gravid. Hun har tidligere forsøkt risperidon (Risperdal) og ziprasidon (Zeldox) uten ønskelig effekt. Legen spør hva som kan anbefales av antipsykotika i et eventuelt svangerskap og hva foreligger om bruk av Lamictal hos gravide.

SVAR: Psykisk sykdom, graviditet og behov for legemiddelbehandling
Ved psykisk sykdom hos mor kan manglende behandling eller tilbakefall av grunnlidelse i forbindelse med graviditet i seg selv være forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn. Ubehandlet psykisk sykdom hos den gravide kan for eksempel øke risikoen for dårlig ernæringstilstand, samt impulsiv og selvdestruktiv adferd, blant annet med misbruk av rusmidler. Det bør i hvert enkelt tilfelle gjøres en grundig nytte-/risikovurdering med hensyn til eventuell bruk av psykofarmaka under graviditet. Risiko ved ikke å behandle alvorlig maternal sykdom vil trolig overstige risikoen for fosterskader som følge av legemiddelbruken.

Det finnes lite data på risiko ved bruk av den aktuelle legemiddelkombinasjonen under graviditet, men risikoen for svangerskapskomplikasjoner antas generelt å øke ved samtidig bruk av flere legemidler. Som en generell regel anbefales bruk av lavest mulig effektive dose under graviditet og polyfarmasi bør om mulig unngås (1).

Lamotrigin
Lamotrigin er hovedsaklig studert hos epileptikere, som i utgangspunktet bruker noe høyere doser og har høyere risiko for misdannelser enn normalbefolkningen (1). Lamotrigin synes som et relativt trygt valg under svangerskapet (2). To nye, prospektive studier fant ingen økt riskio for fosterskader ved bruk av lamotrigin (3,4). Dette er i samsvar med tidligere studier, som heller ikke fant noe generell økning i antall misdannelser ved bruk av lamotrigin, bortsett fra en mulig, liten økning i risikoen for leppe/ganespalte (1,2). Det har heller ikke vært sett effekter på vekst eller psykomotorisk utvikling etter fødsel, men det er foreløpig begrenset informasjon (1,5). Lamotriginkonsentrasjonen synker kraftig under svangerskapet, trolig på grunn av østrogenindusert metabolisme. Dosen lamotrigin bør derfor økes under svangerskapet, og plasmakonsentrasjonsmålinger vil være nyttige for å finne riktig dose. Det er da viktig at dosen justeres ned igjen etter fødsel (1,2).

Antipsykotika
Det foreligger lite data på både første- og andregenerasjons antipsykotika (2,6), men det finnes ingen data som tyder på at de er teratogene. Dersom en pasienten som bruker et antipsykotika blir gravid anbefales det at pasienten fortsetter med det samme middelet (2).
Mest erfaring foreligger med førstegenerasjons antipsykotika som fentiaziner (f.eks. klorpromazin) og haloperidol (7). Det har vært rapportert om ekstrapyramidale bivirkninger etter fødsel hos barn hvis mor brukte førstegenerasjons antipsykotika under svangerskapet (8). For andregenerasjons antipsykotika foreligger det mindre data, men det er lite som tyder økt risiko. Det har imidlertid vært sett en økt fødselsvekt hos barnet (2,6). Da andregenerasjons antipsykotika er forbundet med vektøkning og økt risiko for diabetes, bør mor følges opp nøye med tanke på svangerskapsdiabetes (7). Det foreligger lite data på klozapin, men dyrestudier antyder lav risiko (9).
Kvinner som planlegger graviditet anbefales å bruke minst 0,4 mg folsyre hver dag før befruktning og under første trimester (8).

Konklusjon
Lamotrigin er trolig trygt under svangerskap. Det foreligger lite dokumentasjon på bruk av antipsykotika hos gravide, men det er ingen data som tyder på at de er teratogene. Barnet kan imidlertid få ekstrapyramidale bivirkninger etter fødsel. For andregenerasjons antipsykotika øker risikoen for svangerskapsdiabetes og mor bør overvåkes for dette. Folsyre (0,4 mg) bør brukes før befruktning og gjennom første trimester.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 2204, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
 2. 2. Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og fødsel. Tidsskr Nor legeforen 2011; 131:126-9.
 3. 3. Tomson T, Battino D et al. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol 2011; 10: 609-17.
 4. 4. Cunnington MC, Weil JG et al. Final results from 18 years of the International Lamotrigine Pregnancy Registry. Neurology 2011; 76: 1817-23.
 5. 5. Meador KJ, Baker GA et al. Foetal antiepileptic drug exposure and verbal versus non-verbal abilities at three years of age. Brain 2011; 134: 396-404.
 6. 6. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009; 15: 183-92.
 7. 7. RELIS database 2010; spm.nr. 4532, RELIS Øst (www.relis.no/database).
 8. 8. RELIS database 2011; spm.nr. 960, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database).
 9. 9. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 318-9.