Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10666, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.10.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Prednisolon og amming

Dato for henvendelse: 18.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10666, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mor med smerter på grunn av leddgikt får 15 mg Prednisolon daglig. Hvor mye er maksimaldose prednisolon ved amming? Blir det noe mindre melkeproduksjon? Spørsmål fra jordmor.

SVAR: Flere kilder (1-5) angir at prednisolon kan brukes av ammende. Prednisolon skilles i lav grad ut i morsmelk, og det er ikke rapportert om bivirkninger hos brysternærte barn ved bruk av glukokortikoider hos mor.

Ingen direkte maksimaldosedose for amming
Det er ingen direkte maksimaldose for amming og ulike kilder gir ulike råd. Den europeiske ekspertkomiten EULAR (European League Against Rheumatism) angir ikke noe maksdose på prednisolon for å kunne gi morsmelken, mens andre har slik som databasen UpToDate og Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skiller på doser under og fra og med 20 mg prednisolon. Ved doser på 20 mg eller mer prednisolon anbefaler forfatterne i UpToDate at kvinner venter 4 timer etter inntak av prednisolon før de ammer. Vi ser imidlertid på dette som et heller strengt råd. NKSR anbefaler at ved doser større eller lik 40 mg bør ammingen vurderes utsatt i 4 timer.

Bakgrunnen for rådet om å utsette amming 4 timer er at nivået av prednisolon i morsmelk synker raskt. Mengden prednisolon i morsmelken er høyest ca. 1 time etter inntak, men mengden vil reduseres betraktelig 4 timer etter inntak av prednisolon. Hvis det er ønskelig å redusere barnets eksponering for prednisolon, kan derfor mor utsette amming i ca. 4 timer etter tablettinntak. Vi mener ikke at det er et nødvendig tiltak i dette tilfellet.

Gir lave mengder prednisolon i morsmelken
Tilgjengelig data tyder på at daglige doser med 40-50 mg prednisolon gir lav mengde prednisolon i melken. Det er ikke forventet at denne mengden prednisolon i melken skal ha noen negative effekter hos barnet. Kortidsbruk av høyere doser er heller ikke forventet å utsette barnet for noen risiko.

I den anerkjente boken til Schaefer er det angitt at selv ved langtidsbehandling med daglige doser på 80 mg prednisolon, skilles kun små mengder ut i melken. Denne utskilte mengden ved denne dosen utgjør mindre enn 10 prosent av barnets egenproduksjon av kortisol. Det er likevel viktig og ikke bare ta dosen i betraktning, men også hvor lenge prednisolon brukes. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonel (NLH) anbefaler at ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon. Som angitt er det heldigvis ikke sett bivirkninger hos barn som ammes verken ved bruk av prednisolon eller andre glukokortikoider.

Lite kjent om påvirkning på melkeproduksjonen
Det er lite fokus på om prednisolon kan påvirke melkeproduksjonen i litteraturen. Databasen LactMed omtaler imidlertid problemstillingen. Her er det angitt at høye doser glukokortikoider kan muligens i enkelte tilfeller medføre et midlertidig tap av melkeproduksjonen. Slik reduksjon i melkeproduksjonen er sett ved depotformuleringer av medium til store doser glukokortikoider. Vi ser det ikke som særlig sannsynlig at dette skal forekomme hos en kvinne som bruker 15 mg prednisolon.

Referanser
  1. 1. Götestam Skorpen C, Hoeltzenbein M et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Ann Rheum Dis. 2016; 75: 795-810.
  2. 2. Bermas BL. Safety of antiinflammatory and immunosuppressive drugs in rheumatic diseases during pregnancy and lactation. Version 23.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: mars 2018).
  3. 3. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer. https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/ (Oppdatert: mars 2018).
  4. 4. Hale TW, Rowe HE, editors. Medications and mothers milk 2017; 17th ed.: 797-8.
  5. 5. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Prednisolone. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 4. juni 2018).