Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 106, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.02.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Utslett etter bruk av oseltamivir

Dato for henvendelse: 02.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 106, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En mann brukte oseltamivir (Tamiflu) 3 dager og sluttet da han følte seg uvel. Tre dager etter ble han undersøkt av lege og hadde da makulopapulært utslett på ryggen, mer flatt enn erythema multiforme. Det var ikke kløe. Lege spør om det kan være utløst av oseltamivir når det kom flere dager etter.

SVAR: Hudreaksjoner er en kjent bivirkning av oseltamivir og det er beskrevet flere typer, blant annet generelt utslett, dermatitt, erytema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnson-syndrom (1). Vi har ikke funnet opplysninger om makulopapulært utslett, men ser i litteraturen at utslettet ofte ikke er beskrevet nærmere men bare klassifisert som ”rash” (2).
Det er rapportert om personer som har tatt oseltamivir, følt seg dårlige og senere utviklet utslett (3) og det er lite data om forløpet av disse tilfellene. Etter vår vurdering er det mulig at utslettet kan skyldes oseltamivir.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology © 2011 database. Oseltamivir. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com (2. februar 2011).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tamiflu. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20. desember 2010).
  3. 3. Strong M, Burrows J, et al. Adverse drug effects following oseltamivir mass treatment and prophylaxis in a school outbreak of 2009 pandemic influenza A(H1N1) in June 2009, Sheffield, United Kingdom. Eurosurveillance 2010; 15 (19): 2010.