Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10818, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.11.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Irreversible cerebrale bivirkninger og Lyrica/Neurontin

Dato for henvendelse: 22.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10818, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det finnes dokumentasjon på irreversible, cerebrale bivirkninger ved bruk av gabapentin (Neurontin) eller pregabalin (Lyrica).

SVAR: Cerebrale bivirkninger ved bruk av pregabalin (Lyrica) eller gabapentin (Neurontin)

I 2009 ble det publisert en studie, av forfatterne Allen, Eroglu et al, «Gabapentin receptor alpha2delta-1 is a neuronal thrombospondin receptor responsible for excitatory CNS synaptogenesis». I konklusjonen mener artikkelforfatterne at funnene deres antyder at gabapentin sin terapeutiske funksjon som et antikonvulsiva, kan skyldes blokkering av ny synapsedannelse. Artikkelen omhandler altså kunnskap om den terapeutiske effekten av gabapentin. Vi finner ikke informasjon i denne artikkelen som peker i retning av irreversible cerebrale bivirkninger.

I preparatomtalen til pregabalin (Lyrica) er flere psykiatriske og nevrologiske bivirkninger oppgitt, men det er ikke gitt opplysninger om at disse skal være irreversible. Det er oppgitt at hukommelsestap er en vanlig bivirkning, og at mental svekkelse og hypokinesi er mindre vanlige bivirkninger (2).

I preparatomtalen til gabapentin (Neurontin) er det tilsvarende oppgitt en rekke psykiatriske og nevrologiske bivirkninger. Forvirring og eufori er oppgitt som vanlige bivirkninger. Det er også blant annet rapportert om bevissthetstap, psykomotorisk hyperaktivitet, dyskinesi, kognitive forstyrrelser og mental svekkelse. Det er oppgitt at tilfeller av encefalopati har blitt rapportert, for det meste hos pasienter med en underliggende tilstand som kan utløse encefalopati. Det er ikke videre beskrevet hvilken type encefalopatier dette gjelder, og om de er reversible ved seponering av gabapentin (3).

I en oversikt publisert i UpToDate er vitaminmangel, særlig folat, og B-vitaminer, oppgitt som en bivirkning av neurontin og gabapentin som man bør være oppmerksom på (4).

En artikkel fra 2017 viser til at enkelte antiepileptiske medikamenter, inkludert gabapentin, men ikke pregabalin, kan føre til irreversible bivirkninger i form av tinnitus og andre påvirkninger av hørsel og balansefunksjon.

KONKLUSJON
Basert på tilgjengelig kunnskap vet vi at pregabalin og gabapentin kan gi psykiatriske og nevrologiske bivirkninger, men vi har ikke kunnskap nok til å konkludere med at bruk av disse medikamentene ikke kan føre til irreversible cerebrale forandringer. En relativt ny artikkel viser til muligheten for irreversibel påvirkning av hørsel/balansefunksjonen i det indre øre.

Referanser
  1. 1. Allen NJ, Eroglu C et al. Gabapentin receptor alpha2delta-1 is a neuronal thrombospondin receptor responsible for excitatory CNS synaptogenesis. Cell (2009). 16;139(2):380-92. DOI: 10.1016/j.cell.2009.09.025.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neurontin. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 19. september 2018).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 19. september 2018).
  4. 4. Schachter, SC. Overview of the management of epilepsy in adults. In: UpToDate. www.helsebiblioteket.no (Sist oppdatert: 9. Juli 2018).
  5. 5. Sherifa A Hamed (2017) The auditory and vestibular toxicities
  6. 6. induced by antiepileptic drugs, Expert Opinion on Drug Safety (2017), 16:11, 1281-1294, DOI:
  7. 7. 10.1080/14740338.2017.1372420