Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10839, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.11.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Valproat ved faktor V Leiden mutasjon

Dato for henvendelse: 27.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10839, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En ung pasient har angivelig faktor V Leiden mutasjon og har nylig startet stemningsstabiliserende behandling med valproat. Lege spør om det er kontraindisert å bruke valproat hos en som har faktor V Leiden mutasjon. Det er ukjent om pasienten er heterozygot eller homozygot for faktor V Leiden mutasjon. Ingen kjent tromboembolisk hendelse.

SVAR: Saken er diskutert med spørsmålsstiller og besvart per telefon.

Konklusjon
Vi har ikke funnet informasjon som gir grunnlag for å si at valproat er kontraindisert ved faktor V Leiden mutasjon.

Bakgrunn
Faktor V Leiden er en mutert form av faktor V som forårsaker en hyperkoagulabilitet. Ved denne tilstanden har ikke aktivert protein C (aPC) den samme inhiberende (antikoagulasjons) effekten på faktor V, med økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) som følge (1).

I den godkjente preparatomtalen (SPC) til valproat er forlenget blødningstid, redusert fibrinogen og/eller koagulasjonsfaktor VIII og redusert trombocyttadhesjon angitt som bivirkninger av valproat (2). Økt risiko for venøs tromboembolisme er ikke relatert til disse bivirkningene.
Ved søk i andre kilder for bivirkninger finner vi heller ikke opplysninger som skulle tilsi at valproat vil være spesielt uheldig å gi til pasienter med faktor V Leiden mutasjon.

Referanser
  1. 1. Bauer KA. Factor V Leiden and activated protein C resistance. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 19. oktober 2018).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 28. september 2018).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2018 database. Valproic Acid. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (23. oktober 2018).
  4. 4. Valproate: Drug information Lexicomp. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 23. oktober 2018).
  5. 5. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Valproic Acid. In: Micromedex® 2.0. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. oktober 2018).