Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10856, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.11.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kortvarig, høydosert behandling med prednisolon i tredje trimester (tvillinger)

Dato for henvendelse: 29.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10856, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Tvillinggravid, uke 36. Behandlet for Bells parese med prednisolon 60 mg i 5 dager, og etterfølgende nedtrapping, total behandlingstid 10 dager. Lege spør om RELIS har noen formening om denne behandlingen, det vil si kortvarig høydose prednisolonbehandling i siste del av 3. trimester, utgjør noen risiko for mor eller foster?

SVAR: Saken er diskutert med spørsmålsstiller og besvart per telefon.

Kvinnen er behandlet med 60 mg prednisolon i 5 dager med påfølgende nedtrapping i 5 dager, totalt 10 dagers behandlingstid.
Ved såpass kort behandlingstid vurderer vi det til at risiko for en klinisk relevant binyrebarksuppresjon er liten. Det vil ikke være nødvendig med ekstra tiltak i forhold til barna ut over helt vanlig observasjon postpartum, som ved en normal tvillingfødsel.

Norsk Legemiddelhåndbok angir at gravide som er avhengige av glukokortikoider på grunn av sin sykdom, må fortsette behandlingen. Binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk av høye doser av potente glukokortikoider mot slutten av svangerskapet, men dette synes å være en lett, reversibel og ufarlig effekt (1).

En dose på 10–15 mg prednisolon daglig i mer enn 1–2 uker kan regnes som grense til høyere dosering når det gjelder risikoen for bivirkninger. Store engangsdoser, eller tilførsel over noen få dager, er som regel ufarlig (2).

Behandlingstiden på totalt 10 dager er for kort med tanke på en eventuell vekstretardasjon hos barna som følge av prednisolonbruk.
Enkelte studier gir holdepunkter for at bruk av glukokortikoider i første trimester er assosiert med en beskjeden økning i forekomsten av leppe- og ganespalte, men dette er ikke relevant i det aktuelle tilfellet hvor prednisolon er brukt i tredje trimester.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. G7 Graviditet og legemidler. Prednisolon. http://legemiddelhandboka.no/ (Lest: 19. november 2018).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 04. april 2017).