Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10892, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.12.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ototoksisitet for furosemid versus bumetanid

Dato for henvendelse: 06.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10892, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En farmasøyt spør om bumetanid og furosemid er like med hensyn på ototoksisitet. Spørsmålsstiller er kjent med flere tidligere RELIS utredninger om emnet, som ikke er helt i samsvar, og spør derfor om det har kommet ny kunnskap på området. Farmasøyten spør også om det lønner seg å skifte pasienter over til bumetanid fra furosemid hvis pasienten samtidig får en kur med et annet ototoksisk legemiddel, for eksempel vankomycin.

SVAR: Vurdering
Vi har ikke grunnlag for å si at bumetanid og furosemid har ulik risiko for ototoksisitet. Vi kan derfor ikke anbefale at pasienter skiftes fra furosemid til bumetanid, eller motsatt, hvis pasienten samtidig får en kur med et annet ototoksisk legemiddel. Vi har ikke funnet nyere litteratur om emnet.

Bakgrunn
En RELIS-utredning fra 2001 angir at bumetanid er mindre ototoksisk enn furosemid (1), i en sak som handlet om effekter av diuretika på osteoporoseutvikling. Utsagnet var basert på en tekst i et anerkjent oppslagsverk om bivirkninger. Det er i senere RELIS-utredninger i større grad stilt spørsmål ved om det er reelle forskjeller i ototoksisitet mellom furosemid og bumetanid. Vi er uenige i vurderingen til oppslagsverket, på grunnlag av at det finnes begrenset med data på et område som også er vanskelig å vurdere.

Furosemid og bumetanid har nå relativt lik utbredelse i Norge, mens furosemid for noen år tilbake var mer brukt (2). Vi antar at dette forholdet er lignende også i andre land. Selv om det er langt flere meldinger rapportert for furosemid enn bumetanid i Verdens Helseorganisasjon sin bivikningsdatabase, er det forholdsmessig noe flere meldinger om "Deafness" og "Tinnitus" for bumetanid (3)*. Forskjellene er trolig ikke klinisk signifikante.

Et oppslagsverk angir at både furosemid og bumetanid kan gi ototoksisitet. Hendelsene er ofte assosiert med rask administrasjon av store doser legemiddel, og bivirkningene opptrer hyppigere hos pasienter som har alvorlig nyresvikt eller mottar andre ototoksiske legemidler (4,5).

To anerkjente interaksjonsdatabaser har ikke med informasjon om interaksjon mellom vankomycin og bumetanid (6,7), mens en av dem omtaler at samtidig administrasjon av furosemid kan øke ototoksisitet av vankomycin (6).

Vi har ikke funnet nyere artikler om emnet, etter tekstsøk i PubMed med "furosemide bumetanide vancomycin" og "ototoxicity furosemide bumetanide". En eldre artikkel som undersøkte ototoksisitet av slyngediuretika, angir at både furosemid og bumetanid ga en substansiell, doserelatert reduksjon i såkalt endocochleært potensiale i dyreforsøk (8).


*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2001; spm.nr. 1832, RELIS Sør. (www.relis.no)
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Legemiddelforbruket i Norge, 2013-2017. C Hjerte og kretsløp. http://www.legemiddelforbruk.no/ (Søk: 6. desember 2018).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 6. desember 2018).
  4. 4. Clinical Pharmacology 2018 database. Furosemide. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 6. desember 2018).
  5. 5. Clinical Pharmacology 2018 database. Bumetanide. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 6. desember 2018).
  6. 6. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 6. desember 2018).
  7. 7. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 6. desember 2018).
  8. 8. Rybak LP, Whitworth C et al. Comparative acute ototoxicity of loop diuretic compounds. Eur Arch Otorhinolaryngol 1991; 248(6): 353-7.