Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10971, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.12.2018

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fall i trombocyttverdi etter oppstart med escitalopram

Dato for henvendelse: 28.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10971, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En eldre kvinne har nylig startet opp med escitalopram (Cipralex). Etter dette har det vært et fall i trombocyttverdi. De andre blodprøvene er fine. Lege har lest at trombocytopeni er en kjent bivirkning av escitalopram, men med ukjent frekvens. Lege etterspør mer informasjon, og lurer på om escitalopram bør seponeres og erstattes med annen behandling.

SVAR: Vurdering:
Det er rapportert om trombocytopeni hos pasienter behandlet med escitalopram, men det er ikke vist en sikker sammenheng mellom bruk av escitalopram og trombocytopeni. Vi anbefaler derfor å vurdere alternative forklaringer til pasientens fall i trombocyttverdi.

Hvorvidt escitalopram bør erstattes med annen behandling må vurderes ut fra pasientens generelle blødningsrisiko, hvilke andre legemidler pasienten bruker og behandlingsbehovet. Vi anbefaler å følge med på pasientens trombocyttverdi uavhengig av om escitalopram erstattes med et annet medikament. Behandlende lege kan eventuelt konferere med en hematolog.

Nedenfor oppsummeres informasjonen som ligger til grunn for vår vurdering.

Ikke sikker årsakssammenheng
I preparatomtaler beskrives trombocytopeni som en kjent bivirkning av escitalopram (1,2). Etter markedføring av legemiddelet er det rapportert om trombocytopeni hos pasienter behandlet med escitalopram. Det er imidlertid ikke fastslått om escitalopram er årsaken til pasientenes lave trombocyttverdier (2). Vi har ikke funnet tall på insidensen av trombocytopeni ved bruk av escitalopram.

Etter markedsføring er det også rapportert om tilfeller av trombocytopeni hos pasienter som har brukt andre SSRI-preparater (3-6).

Økt blødningsrisiko ved behandling med SSRI?
Hos eldre er det rapportert om en viss økt risiko for blødninger i øvre del av mage- og tarmsystemet, fremfor alt hos pasienter som samtidig bruker ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) eller antitrombotiske legemidler (7-9).

UpToDate skriver at studier har vist motstridende resultater angående blødningsrisiko ved bruk av SSRI. Noen studier indikerer at SSRI ikke øker blødningsrisikoen, mens flere observasjonsstudier viser en konsistent sammenheng mellom SSRI og økt risiko for blødninger. Slike observasjonsstudier kan imidlertid være påvirket av flere faktorer, som for eksempel samtidig intrakraniell småkarsykdom, diabetes mellitus, røyking og alkoholmisbruk. Det kan også være at depresjon i seg selv er forbundet med økt blødningstendens (8).

Den mistenkte hovedmekanismen bak økt blødningsrisiko er at SSRI hemmer reopptaket av serotonin inn i blodplatene, slik at serotoninnivået i blodplatene blir lavere og blodplateaggregeringen svekkes (8,9). Vi har funnet én kasusrapport hvor det er beskrevet alvorlig medikamentassosiert immunologisk trombocytopeni etter fire ukers behandling med citalopram. På bakgrunn av dette foreslår forfatterne at medikamentassosiert immunologisk trombocytopeni kan være en annen mulig mekanisme for økt blødningsrisiko hos SSRI-behandlede pasienter (10).

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 13. mars 2018).
 2. 2. Clinical Pharmacology 2018 database. Escitalopram. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 27. juni 2018).
 3. 3. Clinical Pharmacology 2018 database. Citalopram. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 23. mars 2018).
 4. 4. Clinical Pharmacology 2018 database. Fluoxetine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 5. oktober 2018).
 5. 5. Clinical Pharmacology 2018 database. Paroxetine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 23. mars 2018).
 6. 6. Clinical Pharmacology 2018 database. Sertraline. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 23. mars 2018).
 7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 5. november 2017).
 8. 8. Hirsch M, Birnbaum RJ. Selective serotonin reuptake inhibitors: Pharmacology, administration, and side effects. Version 53.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 31. januar 2018).
 9. 9. RELIS database 2017; spm.nr. 5050, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
 10. 10. Andersohn F, Konzen C, et al. Citalopram-induced bleeding due to severe thrombocytopenia. Psychosomatics 2009; 50(3):297-8.