Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11092, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.01.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alternativ til tramadol i kombinasjon med pramipeksol

Dato for henvendelse: 30.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11092, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet kommer fra farmasøyt som har fått spørsmål fra kunde på apoteket. Kunden bruker pramipeksol mot restless legs (rastløse bein), og i tillegg Tramagetic Retard (tramadol) for å kunne slappe av og ikke få skjelvinger ved pramipeksol brukt alene. Kunden har ikke smerter. Kunden opplever å bli trøtt av tramadol, og spør farmasøyt om det finnes andre alternativer. Alternativt lurer kunden på om tramadol-tabletten kan deles slik at halve dosen kan brukes.

Legemidler: Oprymea (pramipeksol) 0,18 mg 3 tabletter morgen og kveld, Tramagetic Retard (tramadol) 75 mg morgen og kveld.

SVAR: Oppsummering/vurdering
Vi anbefaler at kunden tar kontakt med behandlende lege slik at legen kan vurdere den videre behandlingen. Tramadol kan medføre toleranseutvikling og risiko for tilvenning, og er derfor ikke anbefalt til daglig og langvarig bruk. Tramagetic Retard depottabletter (tramadol) skal ikke deles, tygges eller knuses.

Ved langvarig behandling med dopaminerge legemidler som pramipeksol i høye doser, er det risiko for å få bivirkninger i form av forsterkning av symptomer og spredning av symptomene til andre kroppsdeler (augumentasjon). Behandlende lege må vurdere om dette er aktuelt for denne pasienten.

Bakgrunn

Generelt om behandling ved rastløse bein
Diagnosen "rastløse bein" deles inn i primær (idiopatisk) form og sekundær form. Den primære formen har i 40-60 % av tilfellene genetisk årsak. Den sekundære formen er beskrevet ved graviditet, jernmangelanemi, folinsyremangel, nyresvikt, diabetes, nevropati og revmatoid artritt. Jernmangel kan være årsak også ved normal blodprosent. Medikamenter som antipsykotika, tri- og tetrasykliske antidepressiver, metoklopramid og antihistaminer synes å kunne utløse eller forverre tilstanden. Polynevropatier kan være ledsaget av rastløse bein (1,2).

Symptomatisk behandling med analgetika eller sedativa/ hypnotika er ofte brukt, men dokumentasjon for effekt mangler (1). Medikamentell behandling kan være aktuelt når sekundære årsaker (som jernmangel) er utelukket. Dopaminerge legemidler er førstevalg. Disse gir symptomlindring hos en stor andel av pasientene, men det oppfordres til tilbakeholdenhet på grunn av bivirkningsrisikoen og at det er stor variasjon i behandlingsrespons (1,2).

Som andrehåndspreparater opioidanalgetika (kodein, tramadol) eller antiepileptika (gabapentin, pregabalin, karbamazepin) vurderes. Dette gjelder for de som ikke kommer i mål med jernbehandling eller med dopaminerge midler. For tramadol er da anbefalt dose 50-100 mg kveld/natt, og for kodein maksimalt 30 mg hver kveld/natt. Det advares mot toleranseutvikling og tilvenningsfare ved bruk av disse legemidlene fast. Som spørsmålsstiller nevner, er også søvnighet en vanlig bivirkning. Opioider er derfor gjerne forbeholdt pasienter som klarer seg med intermitterende behandling (1-3).

I dette tilfellet beskriver pasienten skjelvinger når pramipexol brukes alene. En kjent bivirkning av dopaminerge legemidler er at de kan føre til forsterkning av symptomer og spredning av symptomene til andre kroppsdeler. Dette fenomenet kalles augmentasjon. Risikoen for augmentasjon øker med høyere daglige doser og lengre tids bruk. På grunn av risikoen for dette er det svært viktig at man benytter lavest mulig effektive dose. Maksimalt anbefalte dose pramipeksol ved rastløse bein er angitt å være 0,54 mg per dag (1-3).

En tidligere RELIS artikkel omtaler aktuelle retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen, og strategier for håndtering av augmentasjon og tilbakefallssymptomer (3). Her er det beskrevet at det også er rapportert om augmentasjon ved bruk av tramadol (3).

Deling av Tramagetic Retard depottabletter
Både i følge produsenten av Tramagetic Retard depottabletter og OUS' prosedyrer, skal disse tablettene svelges hele og ikke deles, knuses eller tygges (4,5).

Generelt kan depottabletter vanligvis ikke deles. Unntaket er når produsenten angir at depottabletten kan deles, og tablettene har en delestrek eller delekors. Bakgrunnen for dette er at depotegenskapene til depottabletten da kan bli ødelagt. Konsekvensen kan bli at virkestoffet enten ødelegges før det blir tatt opp i blodet, eller at alt virkestoffet tas opp med en gang.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Rastløse bein. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 24.01.2019).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Restless legs. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 14. desember 2015).
  3. 3. Aa E, Reimers A. Augmentasjon ved behandling for rastløse ben. Utposten (Publisert: 07.10.2013)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tramagetic Retard. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22. mai 2018).
  5. 5. eHåndboken for Oslo universitetssykehus. Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten) Dok. ID: 10301 Versjon 6. https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddelhandtering (Sist oppdatert: 14.09.2018)