Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11124, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.02.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hvorfor er sildenafil kontraindisert ved retinitis pigmentosa?

Dato for henvendelse: 08.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11124, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En mann med retinitis pigmentosa har fått forskrevet sildenafil (Viagra) grunnet potensproblemer. Han har forsøkt sildenafil én gang med god effekt og uten bivirkninger, men er senere blitt oppmerksom på at sildenafil er kontraindisert ved retinitis pigmentosa. Lege spør hva som er grunnen til at sildenafil er kontraindisert ved retinitis pigmentosa, og hvor stor risikoen ved bruk av sildenafil ved denne diagnosen er.

SVAR: Oppsummering/vurdering:
Sildenafil er kontraindisert ved retinitis pigmentosa fordi legemidlet hemmer et enzym i øyets fotoreseptorer, noe som blant annet kan føre til celledød og synsforstyrrelser. I studier på mus er det vist at sildenafil påvirker retinas funksjon. Det er også vist små forbigående endringer i retinas funksjon ved bruk av sildenafil hos friske mennesker. Det finnes ingen sikkerhetsinformasjon om bruk av sildenafil hos pasienter med kjente arvelige degenerative retinasykdommer, slik som retinitis pigmentosa. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om risikoen ved slik bruk.

Nedenfor oppsummeres informasjonen som ligger til grunn for vår vurdering:

Ifølge preparatomtaler er sildenafil kontraindisert ved medfødt degenerativ retinasykdom som retinitis pigmentosa. Det er også beskrevet at sildenafil skal brukes med forsiktighet hos pasienter med synsforstyrrelser. Etter markedsføring er det rapportert om plutselig synstap grunnet non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) hos noen pasienter ved bruk av sildenafil eller liknende medisiner. Sildenafil er derfor også kontraindisert hos pasienter med tidligere NAION (1,2).

Sildenafil hemmer enzym i øyets fotoreseptorer:
Sildenafil er en selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5) som hovedsakelig finnes i corpus cavernosum i penis. Et enzym i samme famillie, PDE6, finnes i fotoreseptorene i øyet (1,3). Selv om sildenafil er selektiv for PDE5, som er involvert i ereksjonsprosessen, hemmer legemidlet også PDE6 med en effekt som er omtrent 10 % av den i svamplegemene (1,4).

Hemming av PDE6 gir en opphopning av cGMP i øyet, noe som blant annet kan føre til celledød og synsforstyrrelser (3). Et mindretall av pasientene med retinitis pigmentosa har en genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase. Sildenafil har potensiale til å påvirke retinafunksjonen både hos pasienter med og uten mutasjoner i PDE6-genet (5).

Sildenafil kan påvirke retinas funksjon hos friske:
I studier på mus er det vist at sildenafil påvirker retinas funksjon (5,6). Det er også vist små forbigående endringer i retinas funksjon ved bruk av sildenafil hos friske mennesker (6). Pasienter som bruker sildenafil har rapportert om synsforstyrrelser, inkludert uskarpt syn, økt lysfølsomhet og forvrengning av fargesynet. Under kliniske studier var forekomsten av visuelle bivirkninger nesten 50 % hos friske pasienter etter orale doser på 200 mg sildenafil (anbefalt dose er 25-100 mg) (6).

Finnes ikke data på sikkerhet og effekt av sildenafil ved retinitis pigmentosa:
Selv om de visuelle effektene angitt i de nevnte studiene i all hovedsak har vist seg å være forbigående, har studiene først og fremst fokusert på normale øyne, og ikke på de som har potensielle sårbarheter. Dyrestudier har imidlertid vist at sildenafil kan føre til skader i retinalt vev hvor fotoreseptorene allerede er under metabolsk stress, slik som ved retinitis pigmentosa (6). Kliniske data på sikkerhet og effekt ved bruk av sildenafil hos mennesker med retinitis pigmentosa finnes imidlertid ikke (7).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viagra. https://www.legemiddelsok.no/ (Sett: 6. februar 2019).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2019 database. Sildenafil. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 7. februar 2018).
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 2451, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. Ehinger B. Sildenafil (Viagra) är kontraindicerat vid tapetoretinale degenerationer. Lakartidningen. 1999 Jan 6;96(1-2):14.
  5. 5. Behn D, Potter MJ. Sildenafil-mediated reduction in retinal function in heterozygous mice lacking the gamma-subunit of phosphodiesterase. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(2):523-7.
  6. 6. Nivison-Smith L, Zhu Y, et al. Sildenafil alters retinal function in mouse carriers of retinitis pigmentosa. Exp Eye Res. 2014;128:43-56.
  7. 7. Khera M, Cunningham GR. Treatment of male sexual dysfunction. Version 31.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. oktober 2018).