Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11126, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.02.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nedtrapping av kvetiapin

Dato for henvendelse: 11.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11126, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hvordan kan man best mulig seponere kvetiapin. Bakgrunnen er en pasient som skal trappe ned fra 300 mg.

Har man noen erfaring over hvordan man best bør seponere legemiddelet?

SVAR: Vurdering
Anbefalt nedtrapping av kvetiapin bør skje over 1-2 uker. Seponeringssyndrom kan forekomme, og langsommere nedtrapping bør da overveies.

Bakgrunn
RELIS har utredet nedtrapping av kvetiapin flere ganger tidligere. En utredning fra 2018 kan oppsummeres slik:


Nedtrapping av kvetiapin skjer over 1- 2 uker. Kvetiapin depottabletter kan ikke deles, knuses eller tygges. Ved eventuell nedtrapping kan det være aktuelt å bytte fra depotpreparat til vanlige tabletter à 25 mg. Dette vil muliggjøre ekstra nedtrappingstrinn. Det er også mulig å innta depottablettene annenhver dag (1).

Seponeringsreaksjoner fra kvetiapin forekommer, og det er mistanke om avhengighetsfare (2). Dersom seponeringsreaksjoner som søvnløshet, hodepine, svimmelhet, kvalme, tinnitus, oppkast, diaré og irritabilitet skulle oppstå, vil det være hensiktsmessig med langsommere nedtrapping.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2018; spm.nr. 12451, RELIS Vest
  2. 2. Aa E, Helland A et al. Kvetiapin kan ha misbrukspotensial. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1619-20