Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11203, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.03.2019

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Legemiddelutløst urticarialignende utslett og prøveseponering

Dato for henvendelse: 01.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11203, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om et mistenkt legemiddelutløst, generalisert, urtikarialiknende utslett, der pasienten startet på følgende medikamenter opptil en uke før debut: Exelon plaster (rivastigmin), nifedipin depot og Seroquel (kvetiapin). Det er ikke klinikk som ved alvorlig, generalisert hudreaksjon.
Spørsmålet er om debuttidspunkt for utslett i forhold til medikamentoppstart er til hjelp i vurderingen av hvilket legemiddel pasienten mest sannsynlig har fått utslett av.

SVAR: Oppsummering
Det er rapportert litt høyere frekvens av hudutslett ved bruk av kvetiapin, ellers omtrent sammenliknbar forekomst ved de tre medikamentene. Litteratur anbefaler seponering hvis klinisk tilstand tillater det. Alle tre medikamenter, enkeltvis eller sammen, kan ha forårsaket utslettet.

Bakgrunn
Spørsmålet er diskutert med spørsmålsstiller og besvart på telefon.

En oversiktsartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening oppsummerer at huden er det organ som hyppigst er affisert ved legemiddelreaksjoner, at de fleste legemidler i prinsippet kan utløse hudutslett, og at reaksjonen vanligvis debuterer 1-3 uker etter oppstart med legemidlet. Hvis det er flere aktuelle legemidler som kan ha utløst den aktuelle hudreaksjonen, anbefales det at det minst viktige medikamentet seponeres først (1).

Rivastigmin: I preparatomtalen for plaster angis «utslett» med en frekvens på mellom 1/10 og 1/100 (det vil si "vanlig"), mens «kløe, utslett, erytem, urtikaria» er angitt med frekvens «ikke kjent» (2). Vi tolker at dette gjelder generalisert utslett, i og med at reaksjoner på applikasjonsstedet er omtalt i egne avsnitt. En annen kilde oppgir at ulike typer utslett har vært observert hos minst 1 % av pasientene i kliniske forsøk med peroral rivastigmin, uten at det er fastslått rivastigmin er den utløsende årsaken (3). De samme frekvensen oppgis for utslett ved bruk av plasterformuleringen (3).
I omtalen av plaster beskriver en tredje kilde kun ulike typer utslett på applikasjonsstedet, generalisert utslett nevnes ikke. I omtalen av tabletter beskrives ett tilfelle av makulopapuløst utslett samt at det har vært rapporter på atopisk dermatitt etter markedsføring, i tillegg til alvorlige hudreaksjoner som Steven-Johnsons syndrom (4).
UpToDate nevner ikke utslett i sin omtale av de vanligste bivirkningene ved rivastigmin (5).

Det virker altså ikke som om det er noen vesentlig forskjell i rapportert forekomst av utslett mellom plaster og tabletter.

Kvetiapin: Preparatomtalen beskriver bare alvorlige hudreaksjoner, hvilket ikke er det pasienten har utviklet (6). Andre kilder angir uspesifisert utslett hos henholdsvis cirka 4 %, 5 % og 4 % (7-9).

Nifedipin: Preparatomtalen angir at erytem har en rapportert frekvens på under 1%, det vil si at det klassifiseres som en "mindre vanlig" bivirkning (10).
Tre kilder angir at ulike typer utslett uten alvorlige systemiske reaksjoner har en frekvens under 2-3 % (11-13).

Referanser
 1. 1. Lützow-Holm C, Rønnevig JR. Kutane legemiddelreaksjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2483–7.
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Exelon depotplaster. https://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 04. februar 2019).
 3. 3. Clinical Pharmacology 2019 database. Rivastigmine adverse reactions. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 14. november 2016).
 4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Rivastigmin transdermal (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
 5. 5. Press D, Alexander A. Cholinesterase inhibitors in the treatment of dementia. Version 34.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 26. mars 2018).
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel tabl 25 mg. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 08. august 2018).
 7. 7. Clinical Pharmacology 2019 database. Quetiapine adverse reactions. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 02. januar 2019).
 8. 8. Micromedex® 2.0 (online). Quetiapine (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. februar 2019).
 9. 9. Lexicomp in UpToDate. Quetiapine: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 21. februar 2019).
 10. 10. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Adalat oros depot. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 04. desember 2018).
 11. 11. Clinical Pharmacology 2019 database. Nifedipine adverse reactions. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 07. oktober 2011).
 12. 12. Micromedex® 2.0 (online). Nifedipine (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
 13. 13. Lexicomp in UpToDate. Nifedipine: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 21. februar 2019).