Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11209, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.03.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Efedrin mikstur til barn på 5 måneder

Dato for henvendelse: 04.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11209, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt fikk resept på 1 mg/ml Efedrin mikstur til et barn på fem måneder. Indikasjon for behandling var forebygging av astma, og dosering var 4 ml inntil 2-3 ganger daglig. Farmasøyten har sett i tidligere RELIS svar at efedrin mikstur skal unngås til så små barn og er engstelig. Hva er egentlig riktig eller bør gjøres i en slik situasjon?

SVAR: Bruk av efedrin mikstur bør unngås til barn under to år. Lege kan likevel forskrive preparatet etter nøye vurdering, men legen påtar seg da et særskilt ansvar.

RELIS kan ikke gi konkrete råd om hvordan situasjoner som oppstår i apotek skal håndteres. Vi kan ikke vite hvilke vurderinger legen har gjort. Hva apoteket bør gjøre i det aktuelle tilfellet, kan blant annet avhenge av hvilken informasjon kunden oppgir å ha fått fra legen. Ved usikkerhet omkring en resept, bør forskrivende lege kontaktes.

Bakgrunn
Statens legemiddelverk gikk i 2010 ut og anbefalte at bruk av efedrin mikstur til barn bør begrenses, og at bruk hos barn under to år bør unngås på grunn av manglende data om sikkerhet og effekt (1).

Legemiddelverket henviste til en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening hvor dokumentasjon av effekt og bivirkninger ved bruk av efedrin mikstur til barn ble gjennomgått. Her finnes utdypende informasjon, og denne vedlegges til spørrer. Det konkluderes blant annet med at efedrin mikstur kan ha alvorlige bivirkninger og ikke bør gis til små barn. Ved luftveisobstruksjon hos barn under to år er ikke-medikamentelle tiltak viktigst, som det å ta barnet opp og senke temperaturen i rommet (2, vedlagt).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Bruk av efedrinmikstur til barn. https://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-efedrinmikstur-til-barn (Publisert: 17. desember 2010).
  2. 2. Berg A, Furu K et al. Bør barn behandles med efedrin mikstur? Tidskr Nor Legeforen 2010; 24(130): 2474-5.