Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11251, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.03.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Doksysyklin til pasient som er gastric bypass-operert

Dato for henvendelse: 14.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11251, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om det er normal absorpsjon av doksysyklin (Oracea) hos en pasient som har gjennomgått gastric bypassoperasjon, eller om det er noen kontraindikasjon mot medikamentet.

SVAR: Oppsummering
En gastric bypassoperasjon kan føre til endret pH i ventrikkelen. Økt pH kan gi mindre absorpsjon fra ventrikkel.

Bakgrunn
Spørsmålet er besvart per telefon.

I den norske preparatomtalen står det følgende under "kontraindikasjoner": "Pasienter som har eller mistenkes å ha aklorhydri, eller som har hatt operative inngrep som medfører bypass eller som ekskluderer duodenum, skal ikke ta doksysyklin" (1).

Internasjonale kilder er imidlertid ikke så kategoriske. Én skriver at biotilgjengeligheten kan reduseres ved økt pH i ventrikkel, og nevner blant annet gjennomgått gastrisk bypasskirurgi som noe som kan gi endrede syreforhold i ventrikkel (2). Gastrisk bypasskirurgi er imidlertid ikke nevnt som noen kontraindikasjon i denne sammenheng. To andre anerkjente kilder nevner ikke direkte at endret pH i ventrikkel kan påvirke absorpsjonen av medikamentet (3,4).

Vi har kontaktet produsenten for å få en nærmere utdyping, siden den norske preparatomtalen er mer restriktiv enn utenlands litteratur. De begrunner dette med at alle tilstander eller behandlinger som kan påvirke gastrisk pH kan gi redusert absorpsjon og dermed redusert terapeutisk effekt (5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Oracea. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. januar 2019).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2019 database. Doxycycline pharmacokinetics. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 27. november 2018).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Doxycycline: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 12. mars 2019).
  4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Doxycycline (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 28. januar 2019).
  5. 5. Pharmacovigilance manager/local safety officer, Galderma Nordic, pers.medd. 12. mars 2019.