Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11310, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.03.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vaksinering med Gardasil 9 mot kjønnsvorter etter fullvaksinering med Cervarix

Dato for henvendelse: 29.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11310, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient som det siste året har vært plaget med kjønnsvorter. Pasienten har brukt både podofyllotoksin (Condyline) og imiquimod (Aldara) uten tilstrekkelig effekt. Pasienten er fra tidligere fullvaksinert med Cervarix. Farmasøyt spør om vaksinasjon med Gardasil 9 i tillegg kan være aktuelt da denne også har kjønnsvorter som indikasjon.

SVAR: Oppsummering:
HPV-vaksinasjon virker kun forebyggende og kan ikke kurere en pågående HPV-infeksjon. For pasienten vil ikke en eventuell vaksinasjon med Gardasil 9 hjelpe i behandlingen av det (eller de) HPV-virus pasienten allerede er infisert med. Det er heller ikke noe dokumentert belegg for å si at det er indikasjon for å gi Gardasil 9 etter fullført program med en annen HPV-vaksine, og at det faktisk vil bedre beskyttelsen mot kreft utover det som allerede er oppnådd med den gjennomgåtte vaksinasjonen. Vaksinering med Gardasil eller Gardasil 9 vil derimot kunne gi beskyttelse mot HPV genotype 6 og 11, som forårsaker over 90% av kjønnsvorter. Dersom en av disse er årsak til pasientens nåværende kjønnsvorter, vil vaksinering kunne beskytte mot reinfeksjon i fremtiden.

Bakgrunn:
Kjønnsvorter eller «kondylomer» skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smitter både ved direkte og indirekte kontakt. 90% av alle kjønnsvorter er forårsaket av HPV-genotypene 6 og 11. Kondylomer vil som vanlige vorter gå tilbake over tid. Det finnes ingen direkte kurativ behandling, og fjerning av synlige kjønnsvorter påvirker i liten grad selve infeksjonen. Ifølge Norsk legemiddelhåndbok kan imidlertid kryobehandling og behandling med podofyllotoksinpenslinger eller imiquimod drepe celler med vortevirus og stimulere kroppens immunsystem til å få vortene til å gå raskere tilbake. Kjønnsvorter kan også fjernes kirurgisk med laser eller skraping. Residiv er hyppig, men på sikt vil praktisk talt alle kvitte seg med sine kjønnsvorter uten behandling (1,2).

HPV-vaksine virker forebyggende og kan ikke kurere en pågående HPV-infeksjon. I Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder er det beskrevet at om man har en pågående infeksjon med én genotype, er vaksinen fortsatt virksom mot de andre genotypene den dekker. Siden gjennomgått HPV-infeksjon gir liten beskyttelse mot ny infeksjon, vil vaksine kunne beskytte mot en reinfeksjon hos de som tidligere har hatt en HPV-infeksjon og kvittet seg med den. Med andre ord gir gjennomgått infeksjon oftest ikke immunitet på samme måte som vaksinen gir, heller ikke mot samme HPV-type. Det er ikke skadelig å gi HPV-vaksine til en person som allerede er smittet med HPV, og det anbefales ikke HPV-testing for å vurdere behovet for vaksinasjon (3,4).

Tre HPV-vaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Alle de tre vaksinene inneholder proteiner fra HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil og Gardasil 9 inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11, som forårsaker kjønnsvorter. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem høyrisiko HPV-typer (genotype 31, 33, 45, 52 og 58) (4).

Vi har konferert med en lege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet som oppgir at med den kunnskapen vi har i dag, har vi ikke noe dokumentert belegg for å si at det er indikasjon for å gi Gardasil 9 etter fullført program med en annen HPV-vaksine, og at det faktisk vil bedre beskyttelsen mot kreft utover det som allerede er oppnådd med den gjennomgåtte vaksinasjonen (5).

Når det gjelder kjønnsvorter vil vaksinering med Gardasil eller Gardasil 9 kunne gi beskyttelse mot HPV genotype 6 og 11, som forårsaker over 90 % av kjønnsvortene. Dersom en av disse er årsak til pasientens nåværende kjønnsvorter, vil vaksinering kunne beskytte mot reinfeksjon i fremtiden. Folkehelseinstituttet har ingen anbefalinger vedrørende dette. Ved ny vaksinasjon med Gardasil 9 etter annen HPV-vaksine må mer lokalsymptomer etter injeksjon påregnes, ellers er det ikke beskrevet alvorlige bivirkninger (5).

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. HPV-vaksine (Humant papillomavirus) - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/ (Sist oppdatert: 14. februar 2019).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T16.5.2.2 Kondylomer. http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 28. april 2017).
  3. 3. RELIS database 2017; spm.nr. 12172, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. HPV-vaksine (Humant papillomavirus) - veileder for helsepersonell. www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/ (Sist oppdatert: 15. februar 2019).
  5. 5. Vaksinerådgivning. Folkehelseinstituttet, pers. medd. 28. mars 2018.