Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11334, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 03.04.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av ursodeoksykolsyre i første trimester

Dato for henvendelse: 03.04.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11334, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne med CREST-syndrom bruker Ursofalk (ursodeoksykolsyre 500 mg x 3), Calcigran forte (kalsium/kolekalsiferol), Adalat Oros (nifedipin 30 mg), Enstilar skum (kalsipotriol/betametason), Somac (pantoprazol 20 mg), Albyl-E (ASA 75 mg). Hun har barneønske. Gynekolog ønsker en vurdering av bruk av ursodeoksykolsyre i et eventuelt svangerskap, spesielt bruk i 1. trimester.

SVAR: RELIS har tidligere besvart et spørsmål om bruk av ursodeoksykolsyre under graviditet, som oversendes spørsmålsstiller (1). Ved oppdatert søk har vi ikke funnet at det er tilkommet ny informasjon om sikkerhet ved bruk av ursodeoksykolsyre under graviditet (2-7, Pubmed).

Ursodeoksykolsyre (UDCA) er en naturlig forekommende gallesyre som blir brukt til løse opp gallesteiner. Medikamentet blir brukt i behandling av intrahepatisk gallestase, som har økt forekomst i siste del av svangerskapet og er assosiert med en noe økt risiko for plustelig fosterdød. Erfaring og kunnskap man har med bruk av UDCA i svangerskapet er derfor først og fremst knyttet til bruk i siste trimester, hvor det ikke er holdepunkter for skadelige effekter.

Det er delte meninger/vurderinger om UDCA går over placenta (for mer informasjon, se referanse 1). Grunnet manglende data om bruk av UDCA i første trimester, er det flere kilder som fraråder bruk bortsett fra når mor har kronisk cholestatisk leversykdom (som primær biliær cirrhose). I slike tilfeller vil det være nødvendig å behandle mor gjennom hele svangerskapet. Det kan da være indisert med ekstra ultralydoppfølging for å stadfeste normal fosterutvikling. Vårt råd er at behovet for behandling med UDCA hos denne kvinnen diskuteres med gastroenterolog.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 11755, RELIS Vest. www.relis.no
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation (online). Ursodiol. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 29. mars 2019).
  3. 3. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Ursodeoxycholsyra. https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan/ (Sist endret: 16. februar 2018).
  4. 4. UK teratology information service. Ursodeoxycholic acid in pregnancy. https://www.toxbase.org/Exposure-in-pregnancy/ (Sist oppdatert: Mars 2015).
  5. 5. Bergman H, Melamed N et al. Pruritus in pregnancy. Motherisk. http://www.motherisk.org (Publisert: Desember 2013).
  6. 6. Kong X, Kong Y et al. Evaluating the effectiveness and safety of ursodeoxycholic acid in treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: A meta-analysis (a prisma-compliant study). Medicine (Baltimore) 2016; 95(40): e4949. DOI: 10.1097/MD.0000000000004949
  7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. G7 Graviditet og legemidler. Ursodeoksykolsyre. http://legemiddelhandboka.no/ (Søk: 3. april 2019).