Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11500, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.05.2019

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oppstart av fast prevensjon etter bruk av ulipristal angrepille

Dato for henvendelse: 16.05.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11500, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Et apotek har fått utlevert et produktark (udatert) om ellaOne (ulipristal) fra representanten Midsona. Der står det at EMA har vurdert en studie som peker på at samtidig bruk av preparater som inneholder gestagener kan redusere både effekten av ulipristal og den preventive virkning av prevensjonsmidlet. EMA konkluderte imidlertid med at det ikke var grunnlag for å endre teksten i pakningsvedlegget til ellaOne som sier følgende: Hvis du pleier å ta hormonprevensjonsmidler, kan du fortsette å bruke dem etter å ha tatt legemidlet, men pass på å bruke kondom hver gang du har sex inntil den neste menstruasjonen din.

Personalet på apoteket er vant med å gi informasjon om at kvinnen bør vente minst fem dager med å bruke hormonprevensjonsmidler etter bruk av ellaOne og fortsette å bruke kondom i ytterligere syv dager. Vil den nye konklusjonen fra EMA være nok grunnlag til at vi nå kan anbefale oppstart med hormonprevensjonsmidler med en gang og bruk av kondom ved samleie inntil neste menstruasjon?

SVAR: Ved søk på hjemmesiden til den europeiske legemiddelmyndigheten EMA (www.ema.europa.eu) har vi ikke funnet opplysninger om vurderingen som refereres i produktarket om ellaOne. Ifølge Midsona og Laboratoire HRA Pharma (innehaver av markedsføringstillatelsen), har EMA diskutert studien til Brache og medarbeidere (1,2). EMA anså at dataene i studien ikke var tilstrekkelig for å gjøre endringer i preparatomtalen (SPC). Firma anbefaler at apotekpersonal og annet helsepersonell gjør en individuell vurdering i møte med hver enkelt kvinne. Om en kvinne vil bruke hormonell prevensjon etter inntak av ulipristal, kan hun gjøre det, men om mulig kan hun vente til fem dager etter inntaket av ulipristal (1).

Tidspunkt for oppstart av hormonell prevensjon etter bruk av ellaOne
I 2016 informerte RELIS på sin hjemmeside om at det var kommet nye regler om å vente fem dager med oppstart av hormonell prevensjon etter bruk av angrepille med ulipristal (ellaOne). Tidligere var kvinner anbefalt å starte opp med prevensjon umiddelbart etter inntak av ulipristal, men dette ble endret etter at studien til Brache og medarbeidere viste at oppstart med desogestrel (Cerazette) rett etter bruk av ulipristal kan gi nedsatt effekt av nødprevensjonen (2,3).

Ved søk i litteraturen har vi funnet en artikkel fra 2018 hvor oppstart med kombinasjons p-pille (levonorgestrel og etinyløstradiol) etter inntak av ulipristal ble undersøkt. Dette var en prospektiv kohortstudie hvor 36 kvinner deltok og 33 fullførte. Kvinnene var sin egen kontroll og fikk kun ulipristal i første syklus, ingen behandling i andre syklus (utvasking) og fem dager med kombinasjonspillen fra to dager etter inntak ulipristal i tredje syklus. Sammenlignet med første syklus var det flere kvinner som fikk eggløsning tidligere enn fem dager etter inntak av ulipristal i tredje syklus (1/33 (3 %) versus 9/33 (27 %), p=0,008). Forfatterne konkluderer med at resultatene bekrefter funnene til Brache og medarbeidere, og at dette støtter nåværende klinisk praksis med å utsette oppstart med hormonell prevensjon i fem dager etter bruk av ulipristal (4).

Kilder som UpToDate, The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American society for emergency contraception (ASEC) og Sex & Samfunn anbefaler alle at kvinner bør vente fem dager etter bruk av ulipristal før oppstart med hormonelle prevensjonsmidler (5-9).

I USA har Laboratoire HRA Pharma preparatet ella (ulipristal) som registrert varemerke. I den godkjente preparatomtalen til ella hos FDA står følgende (pkt. 5.5 Fertility following use):
Because ella and the progestin component of hormonal contraceptives both bind to the progesterone receptor, using them together could reduce their contraceptive effect. After using ella, if a woman wishes to use hormonal contraception, she should do so no sooner than 5 days after the intake of ella (10).

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til ellaOne (ulipristal) står derimot følgende:
Bruk av ulipristalacetat som nødprevensjon kontraindiserer ikke fortsatt bruk av vanlig hormonprevensjon, men ellaOne kan redusere den preventive virkningen av dem. Derfor kan en kvinne begynne eller fortsette å bruke hormonpreventiver etter å ha tatt ellaOne hvis hun ønsker det (11).

Bruk av tilleggsprevensjon før effekt av fast prevensjon inntrer
For å unngå uønsket graviditet den første tiden etter bruk av ulipristal angrepille, bør kvinnen bruke barrieremetode eller avstå fra samleie frem til effekt av fast hormonell prevensjon inntrer (1).

Ifølge preparatomtalene til både ellaOne og ella bør kvinnen få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil den neste menstruasjonen (8,9).

UpToDate anbefaler at kvinner som starter behandling med korttidsvirkende hormonell prevensjon (ikke p-stav, p-sprøyte eller hormonspiral), fortsetter å bruke barrieremetode eller avstå fra sex de neste syv dagene eller til neste menstruasjon, avhengig av hva som kommer først (4).

Kombinasjons p-pille (utenom Qlaira, Synfase) må brukes i syv dager før full beskyttelse mot graviditet oppnås. For gestagen p-pille eller minipille tar det to dager (5,7).

KONKLUSJON
Basert på tilgjengelig dokumentasjon har vi ikke funnet grunn til at anbefalingen om å vente fem dager med oppstart av hormonell prevensjon etter bruk av angrepillen ulipristal (ellaOne) bør endres. Fra inntak av ulipristal og frem til full effekt av fast hormonell prevensjon inntrer, er det viktig at kvinnen bruker barrieremetode eller avstår fra samleie for å unngå uønsket graviditet.

Referanser
 1. 1. Midosona Sverige AB, Regulatorisk avdeling, pers.medd. (5. april 2019).
 2. 2. Brache V, Cochon L et al. A prospective, randomized, pharmacodynamic study of quick-starting a desogestrel progestin-only pill following ulipristalacetate for emergency contraception. Hum Reprod 2015; 30 (12): 2785–93.
 3. 3. Bakkebø T, Erdal H. Oppstart av prevensjon etter bruk av angrepille. https://relis.no/content/4801/Oppstart-av-prevensjon-etter-bruk-av-angrepille (Publisert 16. desember 2016).
 4. 4. Edelman AB, Jensen JT et al. Combined oral contraceptive interference with the ability of ulipristalacetate to delay ovulation: A prospective cohort study. Contraception 2018; 98: 463–6.
 5. 5. Kaunitz AM. Emergency contraception. Version 94.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 10. februar 2019).
 6. 6. The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FSRH Guideline. Emergency contraception. https://www.fsrh.org/ (Sist oppdatert: Desember 2017).
 7. 7. Curtis KM, Jatlaoui TC et al. U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016. MMWR Recomm Rep 2016; 65(4): 1-66.
 8. 8. American society for emergency contraception (ASEC). Providing ongoing hormonal contraception after use of emergency contraceptive pills. http://americansocietyforec.org/ (Publisert: September 2016).
 9. 9. Sex og samfunn. eMetodebok. Nødprevensjon. https://emetodebok.no/kapittel/prevensjonsmidler/nodprevensjon/ (Sett: 18. mars 2019).
 10. 10. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information ella. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/ (Godkjent: mai 2018).
 11. 11. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) elleOne. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. februar 2019).