Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11549, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.06.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kombucha-te

Dato for henvendelse: 04.06.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11549, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om det kan være fare for interaksjoner mellom Kombucha-te og legemidler. Kan teen forverre noen tilstander, og bør unngås av enkelte pasienter? Hvem kan teen eventuelt være gunstig for? Spørsmålet gjelder produktet Berit Nordstrand Kombucha-te.

SVAR: Vurdering
Produktet spørsmålsstiller refererer til har vi ikke klart å finne mer informasjon om enn innholdsfortegnelsen. Vårt svar er derfor basert på det vi har funnet av tilgjengelig litteratur om kambucha-te.

Kombucha-te har mange påståtte helseeffekter, men mangler dokumentasjon både på effekt og sikkerhet ved bruk. Kombucha-te har tradisjonelt blitt brukt i Kina siden år 220 f.Kr. Ved inntak i normale doser hos ellers friske personer er derfor kombucha-te mest sannsynlig trygt å drikke. På grunn av manglende dokumentasjon er vi på generell basis tilbakeholdne med å anbefale naturprodukter til pasienter med alvorlig sykdom, til pasienter som behandles med mange legemidler eller med legemidler med smalt terapeutisk vindu.

Bakgrunn
Kombucha-te lages ved at man tilsetter sukker og en startkultur av bakterier og gjærsopp (skoby) i svart te, og lar denne gjære (fermentere) i én til fire uker. Kombucha-te har vært brukt mot en rekke tilstander, deriblant mageproblemer, stress, revmatisme, kreft, AIDS, hypertensjon, hårtap og diabetes. Dokumentasjon på effekt og sikkerhet er imidlertid begrenset (1-3).

Effekt og sikkerhet
En systematisk review-artikkel har evaluert effekt og sikkerhet ved inntak av kombucha-te (3). Ved systematisk søk etter litteratur fant ikke artikkelforfatterne noen kliniske studier hvor det har blitt sett på effekt og/eller sikkerhet ved inntak av kombucha-te. Det er altså ingen studier som støtter de mange påståtte helsebringende effektene. Artikkelforfatterne fant derimot flere rapporter på pasienter som har fått bivirkninger etter inntak av kombocha-te:

- En 53 år gammel kvinne fikk gulsott og forhøyede leverprøver etter daglig inntak av to glass kombucha-te i to uker. Kvinnens leverprøver ble normalisert sju uker etter at hun stoppet med kombucha. En mann på 53 år fikk påvist toksisk hepatitt etter inntak av et halvt glass kombucha to ganger daglig i to uker. Mannen ble helt frisk etter å ha stoppet med kombucha-te.

- En kvinne på 51 år fikk munntørrhet, svimmelhet, kvalme, oppkast, hodepine og nakkesmerter etter inntak av et halvt glass kombucha daglig i flere måneder. Kvinnen ble samtidig behandlet med tyroideahormon og østrogen. Etter at hun stoppet med kombucha-te avtok symptomene, men da hun startet opp igjen med å drikke kombucha-te kom symptomene tilbake.

- En fjerde pasient fikk skjelvinger, kortpustethet og akatisi etter inntak av kombucha-te. Pasienten brukte ingen legemidler. En femte pasient fikk også kortpustethet og opphovning i halsen en time etter inntak av kombucha. Begge pasientene hadde hypotensjon, takykardi og takypné, og det ble antatt å være allergiske reaksjoner på kombucha-te.

- To kvinner som hadde drukket kombucha-te fra den samme startkulturen daglig i to måneder, fikk svært alvorlige bivirkninger. Begge fikk metabolsk acidose og hjertestans. Den ene pasienten døde. Ved senere analyse av kombucha-teene de hadde drukket fant man ingen kjente patogene organismer.

I følge et oppslagsverk over naturmidler er kombucha-te angitt å stort sett være godt tolerert når det tilberedes på en skikkelig og hygienisk måte. På grunn av fermenteringsprosessen kan kombucha-te lett kontamineres med opportunistiske patogener, spesielt ved inntak av usterile, hjemmelagde drikker. Kontaminering med blant annet anthrax (Bacillus anthracis) og Aspergillus er rapportert. For pasienter med nedsatt immunforsvar er eventuell overføring av patogener særlig problematisk, og disse bør derfor ikke innta kombucha-te (1,2).

Interaksjoner med legemidler
Kombucha-te er sur (lav pH). Dette kan potensielt påvirke opptak og biotilgjengelighet av enkelte pH-sensitive legemidler dersom de inntas samtidig med kombocha (2). Det anbefales at kombucha inntas med forsiktighet sammen med antidiabetiske legemidler. Fra dyrestudier har man sett en blodsukkersenkende effekt av kombucha, og teoretisk sett kan man kanskje risikere en additiv effekt sammen med diabetesmedisiner (1). Det er også viktig å være oppmerksom på at kombucha inneholder koffein, særlig med tanke på stort inntak av koffein fra andre kilder. I tillegg kan kombucha-te inneholde inntil 1,5 % alkohol (1).

Generelt om naturmidler
På generell basis er vi tilbakeholdne med å anbefale naturprodukter til pasienter med alvorlig sykdom. Dokumentasjon både for effekt, bivirkninger og interaksjoner av slike produkter er ofte svært mangelfull, noe som gjør det vanskelig å anbefale bruk av slike produkter på et faglig grunnlag. Når pasienten samtidig behandles med legemidler er muligheten for uheldige effekter og interaksjoner alltid til stede. Jo flere legemidler pasienten bruker, jo større er risikoen for interaksjoner. I tillegg bør man være særlig oppmerksom hvis man bruker legemidler med smalt terapeutisk vindu.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines. Kombucha tea. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 29. mars 2019).
  2. 2. Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Kombucha. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/kombucha (Sist oppdatert: 22. mai 2014).
  3. 3. Ernst, E. Kombucha: A systematic review of the clinical evidence. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2003 Apr;10(2):85-7.