Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11559, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.06.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hormonterapi og antikoagulasjonsbehandling ved faktor V Leidenmutasjon

Dato for henvendelse: 06.06.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11559, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en kvinne som står på livslang antikoagulasjonsbehandling grunnet flere tidligere dype venetromboser og heterozygot faktor V Leidenmutasjon. Lege spør om, og eventuelt hvor mye risikoen hennes for venøs tromboembolisme øker ved å benytte et østrogen–gestagen kombinasjonspreparat (for eksempel Activelle) mot menopausale plager? Legen har lest at slik behandling er kontraindisert ved tidligere eller pågående venøs tromboembolisme, men spør om ikke dette gjelder uten antikoagulasjon?

SVAR: Vurdering:
På bakgrunn av informasjonen som finnes i litteraturen kan vi ikke anbefale bruk av et peroralt kombinasjonspreparat som Activelle mot menopausale plager hos denne kvinnen.

Bakgrunn:
Det anslås at individer med heterozygot Leidenmutasjon har omkring tre til åtte ganger økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE). (Risikoen er økt 9 til 80 ganger ved homozygot Leidenmutasjon). Peroral hormonbehandling (østrogener alene eller kombinert med gestagen) er assosiert med en to til fire ganger økt risiko for venøs tromboembolisme hos friske postmenopausale kvinner sammenlignet med ikke-brukere. Dette ser ut til å gjelde for perorale preparater, men kanskje ikke for transdermale preparater. Tilgjengelige data kommer imidlertid fra observasjonsstudier og ikke kliniske studier (1,2).

Ifølge oppslagsverket UpToDate tyder data på at kvinner som har faktor V Leidenmutasjon og bruker peroral hormonbehandling har en 15 ganger økt risiko for venøs tromboembolisme. Pasienter med kjente trombofilier, inkludert Leidenmutasjon, også dem uten tidligere gjennomgått venøs tromboembolisme, anbefales i UpToDate å unngå bruk av perorale østrogentilskudd (2,3).

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppgir i sin publikasjon «Medical eligibility criteria for contraceptive use» at kombinasjonspreparater som inneholder gestagen og østrogen ikke skal brukes som prevensjon hos kvinner med tidligere dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli (LE) og etablert antikoagulasjonsbehandling (4). Også i eMetodebok for seksuell helse er det beskrevet at kombinasjonspreparater er absolutt kontraindisert hos kvinner med tidligere DVT/LE, på grunn av faren for forverring av tilstanden og fare for nye tromboemboliske hendelser. Dette gjelder også selv om de står på antikoagulantia (5).

Én studie på risiko for VTE ved hormonterapi og samtidig antikoagulasjon:
Det finnes lite data på risikoen for ny VTE under antikoagulasjonsbehandling hos kvinner som bruker hormonterapi. Vi har kun funnet én studie som sammenlikner forekomsten av VTE og menoragi med og uten hormonbehandling hos kvinner < 60 år som bruker antikoagulantia grunnet tidligere VTE. I studien var ikke hormonbehandling assosiert med økt risiko for gjentatt VTE hos kvinner som brukte terapeutisk antikoagulasjon. Kvinnenes pre- eller postmenopausale status og indikasjon for hormonbehandling er imidlertid ikke beskrevet (6).

Forfatterne av denne studien konkluderer med at resultatet indikerer at bruk av østrogenholdig hormonbehandling (eller hormonbehandling med kun gestagen) ikke er forbundet med økt risiko for gjentatt VTE hos pre- eller postmenopausale kvinner på antikoagulasjonsbehandling. Det er ikke spesifisert om dette også gjelder for kvinner med kjente trombofilier, inkludert Leidenmutasjon (6). Etter vår vurdering er ikke denne ene studien tilstrekkelig til å gå imot WHOs anbefaling om å unngå kombinasjonspreparater til kvinner som bruker antikoagulantia grunnet tidligere VTE.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2019; spm.nr. 13283, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Martin KA, Barbieri RL. Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy. Version 36.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. april 2019).
  3. 3. Martin KA, Rosenson RS. Menopausal hormone therapy and cardiovascular risk. Version 16.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 7. august 2017).
  4. 4. Verdens helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fifth edition 2015. ISBN 978 92 4 154915 8.
  5. 5. Sex og Samfunn. Prevensjonsmidler. eMetodebok for seksuell helse. http://emetodebok.no/kapittel/prevensjonsmidler/ (Lest: 4. juni 2019).
  6. 6. Martinelli I, Lensing AW, et al. Recurrent venous thromboembolism and abnormal uterine bleeding with anticoagulant and hormone therapy use. Blood. 2016 17; 127(11): 1417-25.