Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11655, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.07.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandling med Lamictal og Catapresan til gravid

Dato for henvendelse: 02.07.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11655, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Behandling med lamotrigin (Lamictal) og klonidin (Catapresan) til gravid kvinne

SVAR: OPPSUMMERING
Lamotrigin kan brukes både i svangerskap og ved amming dersom det er klar indikasjon for det. Mor må følges tett i begge perioder av lege. Nedenfor er det beskrevet hvilken oppfølging som er anbefalt. Når det gjelder klonidin foreligger det lite dokumentasjon på bruk ved graviditet og amming. Legen må foreta en nytte-risiko vurdering i forhold til mulig nytte hos mor og mulige uheldige effekter av klonidin på barnet i magen. Flere kilder angir at klonidin kan brukes ved graviditet dersom det foreligger klar indikasjon for dette. Bruk av klonidin ved amming er mer omdiskutert, og bør bare gjøres i de tilfeller der andre alternativer ikke foreligger. Barnet må i så tilfelle følges tett i forhold til mulige bivirkninger av klonidin.

Det er generelt viktig at gravide og ammende får tilstrekkelig behandling for psykiske lidelser slik at svangerskapsforløpet og barseltiden blir så bra som mulig både for mor og barn. Dersom mor fungerer dårlig uten medikamenter, bør hun starte med behandling igjen. I det aktuelle tilfellet har kvinnen tidligere hatt god effekt av lamotrigin og klonidin. Det understrekes at behandlingen skal vurderes og følges opp av ansvarlig lege.

LAMOTRIGIN I GRAVIDITET
Det foreligger mye erfaring med bruk av lamotrigin til gravide. Det tyder ikke på at bruk av lamotrigin i svangerskap øker risikoen for forsterskader. De fleste gravide trenger å øke dosen lamotrigin utover i svangerskapet. Tett monitorering gjennom graviditeten er nødvendig, og serumkonsentrasjonen bør måles før, underveis og etter endt svangerskap. Det er viktig at dosen blir nedjustert rett etter fødselen.

LAMOTRIGIN OG AMMING
Kvinner som bruker vanlige anbefalte doser lamotrigin kan i utgangspunktet amme, men det er da viktig at barnet observeres for bivirkninger.

Det anbefales at det leses mer om dette i en artikkel RELIS skrev i 2017. Artikkelen vedlegges som PDF (1).

KLONIDIN I SVANGERSKAP
Flere kilder angir at klonidin kan brukes av gravide kvinner hvis det er en klar indikasjon, og dersom fordelen ved bruk er større enn mulig risiko.

I følge preparatomtalen for Catapresan (klonidin) og flere andre kilder, er det begrenset med studier og erfaring med bruk av klonidin hos gravide. De fleste kildene refererer til mindre studier og kasusrapporter hvor klonidin er brukt i lengre tid mot hypertensjon. Det er imidlertid usikkert om denne informasjonen kan overføres til korttidsbruk av klonidin slik som er aktuelt her.

Andre og tredje trimester
Det er flere eldre kliniske studier hvor klonidin har blitt brukt mot hypertensjon av til sammen 200 kvinner i andre og tredje trimester. I disse studiene så de ingen bivirkninger hos barna i etterkant. En studie viste derimot økt risiko for at barna utvikler søvnforstyrrelser eller hyperaktivitet når mor har brukt klonidin over lengre tid i svangerskapet. Andre studier har ikke vist dette, og uansett vurderer vi dette som lite relevant ved bruk i tre dager.

Produsenten av Catapresan spekulerer i om legemiddelets farmakologiske effekter (senket hjertefrekvens) kan påvirke fosteret. Dette er derimot ikke vektlagt i andre anerkjente oppslagsverk. I en studie så de ingen hypotensjon hos de nyfødte hvor kvinner fikk klonidin i doser på gjennomsnittlig 330 mcg/dag i svangerskapet. I noen kasus er det dessuten også sett at barn har fått redusert fødselsvekt ved langtidsbruk av klonidin mot hypertensjon i svangerskapet (2).

KLONIDIN OG AMMING
Klonidin overføres til brystmelk i relativt stor grad. Ulike kilder oppgir litt forskjellig hvor stor overføringen er. I tillegg kan klonidin føre til redusert melkeproduksjon grunnet påvirkning av prolaktin og oksytocin. Det er sett et tilfelle der det nyfødte barnet var sløvt, hadde dårlig muskelkontroll, og periodevis dårlig respirasjon og mulig kramper. Disse symptomene forsvant da moren som brukte klonidin sluttet å amme. Samme sted er det samtidig beskrevet ti tilfeller der mor ammet og brukte klonidin, og der barna ikke hadde noe bivirkninger.

Alternative legemidler til klonidin bør vurderes. Dersom klonidin likevel brukes av en mor som ammer bør barnet observeres tett i forhold til bivirkninger som trøtthet/sløvhet, respirasjon, evne til å få i seg næring og vektoppgang. Det blir en nytte/risikovurdering der fordelen ved å behandle mor må veies opp mot mulige uheldige effekter hos barnet (3-5).

Referanser
  1. 1. Wesnes A, Havnen GC et al. Lamotrigin - hva med gravide og ammende? www.relis.no (Publisert: 11. desember 2017).
  2. 2. RELIS database 2018; spm.nr. 10908, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Organization of Teratology information Specialists (OTIS). Fact Sheet Clonidine. http://www-mothertobaby.org (Søk: 1. juli 2019)
  4. 4. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Clonidine. https://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 31. oktober 2018).
  5. 5. Clinical Pharmacology 2019 database. Clonidine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 11. oktober 2016).