Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11799, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 09.08.2019

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Antidepressiva til pasient med MS

Dato for henvendelse: 09.08.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11799, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i 50-årene har MS og er plaget med fatigue og svimmelhet. Hun har fått resept på Cipralex (escitalopram) av fastlege, men har ikke begynt. Psykiater lurer på om Efexor (venlafaksin), Wellbutrin (bupropion) eller Seroxat (paroksetin) kanskje er bedre med hensyn til pasientens andre symptomer. Spørsmålet er hvilke antidepressiva man burde foretrekke.

SVAR: Valg baseres på individuelle vurderinger
Datagrunnlaget for behandling av depresjon hos pasienter med MS er svært begrenset. De fleste anbefalinger om valg av antidepressiv behandling er derfor basert på klinisk vurdering/skjønn og farmakodynamiske egenskaper til legemidlene, heller enn kontrollerte studier. Det er likevel holdepunkter for at behandling av depresjon hos pasienter med MS har tilsvarende effektivitet som i andre populasjoner.

Siden effekten av behandlingen er relativ lik mellom ulike antidepressive legemidler og legemiddelklasser, baseres valg av legemiddel på faktorer, slik som sikkerhet, bivirkningsprofil, komorbiditet, samtidig legemiddelbehandling (legemiddelinteraksjoner), pasientens preferanser og lignende. En av hovedproblemstillingene ved behandling av depresjon ved MS er at bivirkningene til antidepressiva kan forverre MS-symptomene. For eksempel kan SSRI forverre seksuell dysfunksjon som allerede kan være et problem for pasienter med MS, og antikolinerg effekt av TCA kan for eksempel medføre eller forverre problemer med urinretensjon. I databasen UpToDate finnes en nyttig tabell som viser en oversikt over bivirkningprofilene til ulike antidepressiva; table 3 (Side effects of antidepressant medications).

Det er også viktig å ta med i betraktningen at MS-forløpet er svært ulikt mellom ulike pasienter, slik at en effektiv behandling hos én pasient vil ikke være et godt valg for en annen MS-pasient, selv med samme form for MS.

Bupropion kan være en mulig behandling ved fatigue
I databasen UpToDate har forfatterne av temaet Symptom management of multiple sclerosis in adults foreslått følgende behandling ved ulike symptomer. Anbefalingene er basert på klinisk erfaring:

Our approach in choosing an antidepressant medication for patients with MS, based upon clinical experience, is as follows:

 • For patients with concomitant pain (neuropathic pain, chronic pain syndromes) and fatigue, duloxetine is preferred.
 • For patients with anxiety symptoms, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) such as escitalopram, fluoxetine, or sertraline is preferred; our preference is escitalopram, given its rapid onset of action and limited required titration to achieve optimal mood stabilizing benefits.
 • For patients with fatigue, fluoxetine or bupropion are preferred agents.
 • For patients with sexual dysfunction, bupropion and duloxetine are preferred. If there is sexual dysfunction while on an SSRI, we suggest adding bupropion extended release 24-hour (XL) tablet (initially at 150 mg daily, increasing to 300 mg daily if necessary) or duloxetine without abruptly withdrawing the SSRI at first and later gradually tapering down or off of the SSRI.
 • For patients with urinary incontinence and nocturia, imipramine and desipramine are preferred.
 • For patients with excessive somnolence, venlafaxine and bupropion are preferred.

  For patients lacking these symptoms, initial treatment with an SSRI is a reasonable option.


  Nathoo et al. (2017) beskriver også valg av antidepressiv behandling ved ulike MS-symptomer. Her er også bupropion oppgitt som mulig nyttig behandling ved fatigue hos pasienter med MS. En Expert opinion on pharmacoterapy (fra 2018) vedrørende behandling av depresjon hos pasienter med MS omtaler i mindre grad konkrete forslag til antidepressiv behandling ved spesifikke MS-symptomer. Vi har ikke funnet informasjon om forslag til antidepressiv behandling ved svimmelhet i de kildene vi har undersøkt.

  Epost er sendt til spørsmålsstiller basert på referansene.

  Referanser
  1. 1. Olek MJ, Narayan RN, et al. Symptom management of multiple sclerosis in adults. Version 28.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. september 2018).
  2. 2. Nathoo N, Mackie A. Treating depression in multiple sclerosis with antidepressants: A brief review of clinical trials and exploration of clinical symptoms to guide treatment decisions. Mult Scler Rel Dis 2017; 19: 177-80.
  3. 3. Carta MG, Paribello P, et al. Pharmacological management of depression in patients With multiple sclerosis. Exp Opin Pharmacother 2018; 19 (14): 1533-40.