Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 117, RELIS Sør-Øst

Publisert: 04.02.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Agomelatin i kombinasjon med andre nevroleptika

Dato for henvendelse: 04.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 117, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Pasient ønsker Valdoxan (agomelatin) mot søvnvansker og depresjon. Hun bruker nå Efexor depot (venlafaxin), Seroquel (kvetiapin), Tolvon (mianserin) og zopiklone. Lege ønsker synspunkter på å kombinere disse preparatene, og eventuelt hvor mye effekt kan man forvente av agomelatin.

SVAR: Agomelatin er en melatonerg agonist (MT1- og MT2-reseptorer) og en serotonerg (5-HT2C)-antagonist som er godkjent for behandling av depressive episoder hos voksne (1). Preparatet har markedsføringstillatelse i EU, inkludert Norge (1,2). Statens legemiddelverk opplyser imidlertid at det per i dag ikke er noen preparater med agomelatin tilgjengelig på det norske markedet, og det er derfor ikke finnes noen norsk SPC (2). Bruk krever søknad om godkjenningsfritak, men det kan trolig forhåndsekspederes på apotek siden det har markedsføringstillatelse i EU (2,3).

Interaksjoner
Agomelatin metaboliseres hovedsakelig av CYP1A2 (90 %) og i mindre grad av CYP2C9/19 (10 %) til inaktive metabolitter. Legemidler som hemmer CYP1A2 bør derfor ikke brukes samtidig med agomelatin, og er kontraindisert i preparatomtalen (1). Den aktuelle pasienten står på venlafaksin, kvetiapin, mianserin og zopiklon. Ingen av disse hemmer CYP1A2 (4).

Effekt
Kliniske studer er i hovedsak gjort med agometin i monoterapi mot placebo, med SSRI (paroksetin eller fluoxetin) som aktiv kontrollgruppe (1). Det er derfor vanskelig å si hvilken effekt man kan forvente av agomelatin ved å legge dette til eksisterende antidepressiv og antipsykotisk behandling. Dersom pasienten ikke har tilfredsstillende effekt av behandlingen hun får, vil det kanskje være aktuelt å bytte ut venlafaksin. Det er gjort randomiserte kontrollerte studier der agomelatin er sammenlignet med venlafaksin (5,6). I begge disse studiene (varighet 6 og 12 uker) var den antidepressive effekten av agomelatin sammenlignbar med venlafaksin. I den ene studien (5, kun abstract tilgjengelig) var det også subjektivt rapportert en signifikant bedre effekt av agomelatin på søvn.

Vi har også funnet en liten studie (n=33) der deprimerte pasienter (de fleste brukte antidepressiva) fikk tillegg av melatonin eller placobo for å se på effekt på søvn (7). Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, men studien var av kort varighet (4 uker) og trolig for liten til å vise statistisk signifikant forskjell.

Konklusjon
Vi har ikke funnet at det er noen kjent interaksjon mellom agomelatin og venalfaksin, kvetiapin, mianserin og zopiklon. Det er vanskelig å si hva som blir effekten av å legge til agomelatin til eksisterende behandling, da kliniske studier i hovedsak er gjort med agomelatin i monoterapi. Det kan være aktuelt å bytte fra venlafaksin til agomelatin, og studier har vist sammenlignbar antidepressiv effekt av disse. Det er mulig at agomelatin gir bedre effekt på søvn.

Referanser
  1. 1. European medicines agency (EMA). Summary of product characteristics (SPC). Valdoxan. http://www.ema.europa.eu (sist endret: 19.02.2009)
  2. 2. Rådgiver, Statens legemiddelverk, pers.medd. (4. februar 2011).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____17918.aspx (4. februar 2011).
  4. 4. Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine (2009). http://www.medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/. (4. februar 2010).
  5. 5. Lemoine P, Guilleminault C et al. Improvement in subjective sleep in major depressive disorder with a novel antidepressant, agomelatine: randomized, double-blind comparison with venlafaxine. J Clin Psychiatry 2007; 68(11): 1723-32.[abstract]
  6. 6. Kennedy SH, Rizvi S et al. A double-blind comparison of sexual functioning, antidepressant efficacy, and tolerability between agomelatine and venlafaxine XR. J Clin Psychopharmacol 2008; 28(3): 329-33.
  7. 7. et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of treatment as usual plus exogenous slow-release melatonin (6 mg) or placebo for sleep disturbance and depressed mood. Int Clin Psychopharmacol. 2010; 25(3): 132-42.