Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Ikke tilgjengelig på telefon grunnet Covid-situasjonen. Velg «still spørsmål» og be om at vi ringer deg tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11982, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.10.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Effekt av CBD-olje ved mage/tarm- og muskel/skjelettsmerter?

Dato for henvendelse: 02.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11982, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Lege har fått spørsmål fra pasient om CBD-olje kan ha effekt mot pasientens mage/tarm smerter (inflammatorisk tarmsykdom) og/eller mot muskulære/skjelett-smerter? Legen har forstått det slik at CBD-olje fremdeles er å regne som narkotiske stoff pga spor av TCH, stemmer dette?

SVAR: Vurdering
Evidensen for positive effekter av cannabinoider i behandlingen av kroniske smertetilstander er beskjeden, og overskygges av risikoen for bivirkninger. Den eneste medisinske tilstanden hvor cannabidiol (CBD) har god nok dokumentasjon på effekt til at et preparat er godkjent som legemiddel er behandling for noen undergrupper av pasienter med epilepsi.

CBD-olje inneholder hovedsakelig cannabinoidet cannabidiol (CBD), men også varierende mengder med tetrahydrocannabinol (THC). CBD anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. THC er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. Alle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften.

Bakgrunn
Det er nylig publisert en artikkel i Tidsskriftet hvor studier om bruk av cannabidiol (CBD) mot ulike sykdomstilstander ble omtalt (1). I følge forfatterne av denne artikkelen kan cannabinoider ha potensial som tilleggsbehandling ved enkelte sykdommer, særlig for alvorlig syke pasienter som ikke responderer på eller har utilstrekkelig effekt av konvensjonell terapi. Imidlertid har studiene svakheter som liten effektstørrelse for de fleste av de studerte tilstandene, redusert generaliserbarhet grunnet stor diversitet i anvendt produkt og små studiepopulasjoner. For mange av sykdommene er det kun målt subjektivt opplevd bedring, hvilket gjør resultatene mindre pålitelige.

Forfatterne har funnet to studier som omtaler behandling av kroniske smertetilstander med cannabinoider. Begge oppsummeringene konkluderer med at evidensen for positive effekter av cannabinoider i behandlingen av kroniske smertetilstander er beskjeden, og at den trolig blir overskygget av risikoen for bivirkninger (1-3).

CBD-olje er klassifisert som legemiddel i Norge
CBD-olje inneholder hovedsakelig cannabinoidet cannabidiol (CBD), men også varierende mengder med tetrahydrocannabinol (THC), avhengig av produktet. CBD anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. THC er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. Alle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften (4).

Så vidt Legemiddelverket kjenner til, er de fleste produkter med innhold av CBD som omsettes per i dag, basert på ekstrakter fra Cannabisplanten. Slike ekstrakter omfattes av FNs narkotikakonvensjon og forskrift om narkotika (4). Cannabidiolpreparatet Epidiolex (med 99,5 % CBD, og mindre enn 0,5 % THC) er nylig godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter som behandling for noen undergrupper pasienter med epilepsi (4,5).

Referanser
  1. 1. Teigen, IA, Serkland TT, et al. Bør flere tilbys behandling med cannabinoider? Tidsskr Nor Legeforen. (Publisert: 23. september 2019)
  2. 2. Mücke M, Phillips T, Radbruch L et al. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3.
  3. 3. Stockings E, Campbell G, Hall WD et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain 2018; 159: 1932–54.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheter. Regulering av CBD-produkter i Norge. https://legemiddelverket.no/ (Sist oppdatert: 20. februar 2019).
  5. 5. RELIS database 2019; spm.nr. 11858, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)