Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 12006, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.10.2019

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Finasterid mot håravfall og bivirkninger - behandling og årsaksforhold?

Dato for henvendelse: 08.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 12006, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Pasient som tidligere har brukt Propecia (finasterid) mot håravfall har fått irreversibel nedsatt følsomhet for nysing og kiling samt i erogene soner. Han beskriver også seksuelle bivirkninger. Pasient ønsker informasjon om eventuell behandling av disse irreversible plagene/videre håndtering hvis dette finnes. Ønsker også informasjon om årsaksforhold dersom dette er kjent.

SVAR: Finasterid er i Norge kun godkjent som 5 mg tabletter og dette preparatet har behandling av benign prostatahyperplasi (BPH) som godkjent indikasjon (1). Propecia er ikke markedsført i Norge, men brukes i behandling mot håravfall i dosering 1 mg daglig. Propecia er godkjent i Sverige med indikasjonen tidlige faser av androgent håravfall hos menn mellom 18-41 års alder (2).

Seksuelle bivirkninger og effekt på fertilitet
Seksuelle bivirkninger som redusert libido, erektil dysfunksjon og ejakulasjonsforstyrrelser (inkludert redusert mengde ejakulat) er kjente, mindre vanlige bivirkninger (mer enn 1/1000 og mindre enn 1/100) av finasterid. Infertilitet og/eller dårlig spermiekvalitet (oligospermi, hemmet spermatogenese) er rapportert etter markedsføring, men frekvensen av disse bivirkningene er ikke kjent. Bivirkningene er rapportert ved bruk av finasterid både mot håravfall og mot BPH. Risiko for å få slike bivirkninger øker med økende alder (2-5).

Post-Finasteride Syndrome (PFS)
Hos de fleste pasienter forekommer bivirkninger tidlig i behandlingen, avtar ved fortsatt behandling og forsvinner etter seponering. Imidlertid har også vedvarende seksuell dysfunksjon etter seponering av finasterid vært rapportert. Det omtales gjerne som «Post-Finasteride Syndrome (PFS)». PFS er en samlebetegnelse av bivirkninger knyttet til bruk av finasterid som pågår etter seponering og inkluderer vedvarende seksuelle, psykiske og fysiske bivirkninger, som for eksempel redusert libido, nummenhet i seksualorganer, kronisk utmattelse, tinnitus, depresjon og angst (5).

PFS er et dårlig definert og omdiskutert syndrom og det finnes svært lite kunnskap om dette. PFS er ikke anerkjent som en egen bivirkningsterm, og det foreligger derfor ikke noen kjent frekvens for forekomst av bivirkninger (5-7).
National Institutes of Health sitt senter for sjeldne sykdommer har en informasjonsside om syndromet. Her angis det at det er behov for flere studier som belyser effekt og bivirkninger av 5-alfareduktasehemmere som finasterid (8).
Det finnes også en organisasjon for PFS med egen nettside: www.pfsfoundation.org (9).

Det finnes lite informasjon i medisinsk litteratur om hvordan bivirkninger av finasterid kan behandles (8). Det anbefales at pasienter som opplever bivirkninger diskuterer dette med sin lege.

Referanser
 1. 1. Felleskatalogen. Finasterid (virkestoff). https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?sokord=finasterid (søk 3. oktober 2019).
 2. 2. Läkemedelsverket (Sverige). Preparatomtale (SPC) Propecia. https://lakemedelsverket.se/ (Sist endret: 10. mai 2019).
 3. 3. Clinical Pharmacology 2019 database. Finasteride. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (søk 3. oktober 2019).
 4. 4. Donovan J, Godstein BG et al. Treatment of androgenetic alopecia in men. Version 11.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. februar 2019).
 5. 5. RELIS database 2017; spm.nr. 6889, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 6. 6. Maksym RB, Kajdy A et al. Post-finasteride syndrome - does it really exist? Aging Male. 2019; 16:1-10. doi: 10.1080/13685538.2018.1548589. [Epub ahead of print]
 7. 7. Gray SL, Semla TP. Post-finasteride syndrome. Efforts to explain persistent symptoms are undermined by poor long term data on harms (editorial). BMJ. 2019 Aug 9;366:l5047. doi: 10.1136/bmj.l5047.
 8. 8. National Institutes of Health (NIH). Genetic and Rare Diseases Information center. Adverse events of 5-alpha-reductase inhibitors. (Post Finasteride Syndrome). https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/12407/adverse-events-of-5-alpha-reductase-inhibitors (Sett: 8. oktober 2019).
 9. 9. The Post-Finasteride Syndrome Foundation nettside. http://www.pfsfoundation.org/ (Sett: 8. oktober 2019)