Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 12158, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.11.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dokumentasjon på statiner til personer med Charcot-Marie-Tooth syndrom

Dato for henvendelse: 13.11.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 12158, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Er det spesielle forholdsregler når det gjelder bruk av statiner hos personer med Charcot-Marie-Tooth syndrom (CMT). Finnes det noe dokumentasjon på dette?

SVAR: Vurdering
Vi har ikke funnet kliniske studier som systematisk undersøker bruk av statiner hos pasienter med CMT. Muskelrelaterte bivirkninger fra statiner kan være mer problematiske i pasientgruppen, men CMT er ikke kontraindikasjon. Dyslipidemi ved CMT bør etter vår vurdering håndteres etter vanlige retningslinjer basert på totalrisiko for hjerte/karsykdom. Det kan være grunn til å ha lav terskel for å bytte til ikke-statin dersom muskelbivirkninger inntreffer.

Bakgrunn
Charcot–Marie–Tooths sykdom er en arvelig perifer nevropati som rammer motoriske og sensoriske nevroner. Progressivt tap av muskelvev er et fremtredende tegn på sykdommen. For pasienter med CMT er det gode grunner til å unngå legemidler som forverrer nevropati, for eksempel gjennom direkte nevrotoksiske effekter. Legemidler som forverrer symptomer knyttet til CMT kan også være problematisk.

Ved søk med søkestreng [Charcot-Marie-Tooth and statin] i Medline og Google Scholar fant vi ingen relevante kliniske studier, men det er publisert flere enkeltrapporter om muskelrelaterte statinbivirkninger ved CMT (1). Noen forskere hevder det kan være en sammenheng mellom forstyrrelser i lipidmetabolismen og CMT, blant annet relatert til at lipider er en hovedbestanddel av myelinskjedene i det perifere nervesystemet. Behandlingskrevende dyslipidemier kan derfor være mer vanlig i denne pasientgruppen (1).

Statinrelatert myalgi, myositt og myopati kan være særlig problematisk for pasienter med CMT. Statiner kan også bidra til destruksjon av muskelvev, noe som kan gi økning i CK-verdier i blodet, og i verste fall rhabdomyolyse (2). På en liste over nevrotoksiske legemidler for CMT-pasienter utgitt av den amerikanske CMT-foreningen, er statiner angitt å ha usikker eller liten risiko for å forverre nevropati (3). Dersom statinrelaterte bivirkninger inntrer hos en CMT-pasient, vil vi anbefale bytte til annen lipidsenkende behandling.

Referanser
  1. 1. Maghsoodi N, Crook MA. A case of charcot-marie-Tooth (CMT) disease with hypercholesterolaemia and statin side-effects: A case report and literature review. J Clin Neurosci 2017; 38: 57-59.
  2. 2. Rosenson R, Baker SK. Statin muscle-related adverse events. Version 51.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. februar 2019).
  3. 3. CMTA. Neurotoxic medications. www.cmtausa.org/medicationlist (Lest 12. november 2019).