Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12404, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.01.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kan Lescol depottabletter 80 mg, som ikke har delestrek, deles med pilledeler for å ta 40 mg / dag?

Dato for henvendelse: 20.01.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12404, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Flere pasieter ønsker å bytte til Lescol depottabletter grunnet bivirkninger av andre statiner som for eksempel atorvastatin. Lescol depot finnes imidlertid kun som 80 mg depottablett uten delestrek. Er det forsvarlig å bruke pilledeler på depottabletten for å kunne ta 40 mg daglig?

SVAR: KONKLUSJON:
Fluvastatin (Lescol) depottabletter kan ikke deles eller knuses. En kan vurdere om pasienten kan bruke 80 mg fluvastatin siden dette er et mye mindre potent statin enn atorvastatin og simvastatin.

BAKGRUNN:
Depottabletter er tabletter med modifisert frisetting, og kan ikke knuses eller deles (1). Dersom disse tablettene deles før inntak vil «depot»-effekten ikke fungere. Tablettenes absorpsjonshastighet og virkningstid kan dermed bli kraftig forandret.

Såfremt det oppnås samme LDL-kolesterolreduksjon anses alle statinene likeverdige i forebygging av kardiovaskulær sykdom og død. Unntaket er fluvastatin som reduserer kolesterolet i mindre grad. Preparatet velges likevel i tilfeller der det er interaksjonsproblematikk med andre legemidler, for eksempel hos transplanterte og immunsupprimerte (2).

Ved sammenlikning av dosering for ulike statiner, er fluvastatin 80 mg daglig ansett som moderat intens behandling, sammenliknbart med 20-40 mg simvastatin eller 10-(20) mg atorvastatin. 40 mg fluvastain daglig er dermed å anse som en beskjeden dose, og det er usikkert hvorvidt dette vil være tilstrekkelig for å oppnå ønskede kolesterolverdier. I følge American Heart Assosication / American College of Cardiology vil en slik dose forventes å redusere LDL-kolesterolet i gjennomsnitt med under 30 % (3).

Dersom en ikke finner et statin som gir tilfredstillende effekt uten uakseptable bivirkninger vil en lav dose statin kombinert med kolesterolabsorpsjonshemmeren ezetimib gi like kraftig kolesterolsenkning som en høy dose statin alene. Det bemerkes imidlertid at denne kombinasjonsbehandlingen foreløpig ikke er undersøkt i studier på harde endepunkter (2).

Referanser
  1. 1. White R, Bradnam V et. al. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes (online). Fluvastatine. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Oppdatert: 15. Februar 2018)
  2. 2. Martin Prøven Bogsrud, Åsmund Reikvam et. Al. Behandling med statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133: 1316-9
  3. 3. Stone NJ, Robinson JG et. Al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 24;129(25 Suppl 2):S1-45