Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12409, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.01.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Begrunnelse for karenstid på PDE-5-hemmere etter hjerneslag

Dato for henvendelse: 21.01.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12409, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør hva som er bakgrunnen for at PDE-5-hemmere er kontraindisert en gitt periode etter hjerneslag (blødning eller infarkt). Legen finner at tidsperiode før de ulike PDE-5-hemmerne kan brukes etter at pasienter har gjennomgått cerebralt insult varierer mellom de ulike preparatene uten at det er noen begrunnelse for bakgrunnen for dette og hvor absolutt den tidsgrensen er.

SVAR: Bakgrunnen er at PDE-5-hemmere er assosiert med vaskulære bivirkninger, og at pasienter med nylig (6 måneder) hjerneslag (blødning eller infarkt) kan ha økt risiko for slike bivirkninger. Risikoen kan også øke ved seksuell aktivitet. Denne pasientgruppen har derfor ikke vært inkludert i kliniske utprøvninger, og ut i fra en risikovurdering er det da satt en kontraindikasjon ved hjerneslag siste seks måneder. Dette gjelder for alle PDE-5-hemmerne som har indikasjon erektil dysfunksjon (sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil) på det norske markedet (1-4).

En lege kan velge å forskrive et legemiddel som er angitt som kontraindisert i preparatomtalen (SPC), men påtar seg da et særlig ansvar. Det må gjøres en nøye vurdering av pasientens kardiovaskulære status, og agjørelse om bruk av PDE-5-hemmere til pasienter med tidligere hjerneslag må tas ut fra en nytte-risiko-vurdering for aktuelle pasient.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viagra. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22. august 2019).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cialis. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. april 2017).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Levitra. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 7. november 2018).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Spedra. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 9. mai 2017).